RPR Regionens pensionärsråd

Anders Bergsten är vår representant i Regionsrådet

  • Foto: Gunnel Wallgren

 Läs alla protokoll genom att klicka på nedanstående fil så får du upp Region Gävleborgs hemsida där du kan läsa protokoll.

Protokoll Regionens pensionärsråd

Pensionärsrådets uppgifter
Till grund för arbetet i pensionärsrådet finns ett av regionfullmäktige antaget reglemente.

Enligt detta skall pensionärsrådet:

Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i regionstyrelsens verksamhetsplanering
Initiera nya pensionärsfrågor
Vara remissorgan i frågor som gäller pensionärerna
Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning