Årsmöten

Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post senast sex veckor före mötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem.

Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar som ska behandlas på årsmötet ska hållas tillgängliga på hemsidan för medlem¬marna senast en vecka före mötet.

Efter årsmötet ska protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till distriktskansliet inom tre veckor.