Verksamhet 2017

Årsmöte 2017

PROTOKOLL
Protokoll fört vid SPF Seniorerna Strömmens årsmöte i Folkets Hus den 13 feb. 2017
1§ Ordföranden Wolfgang Schwartz öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2§ Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under 2016
3§ Årsmötesförhandlingar: mötet utsåg Margareta Fredriksson till ordförande för mötet och Eva Pehrsson till sekreterare. Till justerare valdes Barbro Mattsson och Anders Tholén.
4§ Mötet förklarades utlyst i behörig ordning. Utsänt via post vecka 1.
5§ Dagordningen fastställdes.
6§ Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
7§ Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
8§ SPF Seniorerna Strömmens balans och resultaträkning fastställdes.
9§ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
10§ Ersättning att fördelas mellan styrelse och funktionärer är oförändrat 6000 kr.
11§ Inga motioner har inkommit.
12§ Årsavgiften för år 2018 är oförändrad, 200 kr.
13§ Budget och verksamhetsplan för 2017 fastställdes.
14§ Mötet beslutade att styrelsen för 2017 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter
15§ Till ordförande på ett år omvaldes Wolfgang Schwartz.
16§ Till ordinarie ledamot med mandatperiod på två år omval av Björn Stenberg och Stanley Lysell samt nyval på två år av Lena Moberg. Kvarstående ledamöter är Arne Johanson, Ewy Sigvardsson och Eva Pehrsson.
17§ Till ordinarie revisor omvaldes Kerstin Martinsson och Aime Ohlsson Radik och som ersättare omval av Laila Wieslander.
18§ Ombud till distriktsstämman den 28 mars utsågs Wolfgang Schwartz, Björn Stenberg, Ewy Sigvardsson, Arne Johansson, Margareta Fredriksson och Anders Tholén.
19§ Till ordinarie ledamöter i KPR omvaldes Jan Teuber och Eva Pehrsson samt nyval av Barbro Nilsson och som ersättare omval av Kerstin Löfberg och Peter Bergengren samt nyval av Stig Carlsson.
20§ Antal ledamöter till valberedningen bestämdes liksom tidigare till tre.
21§ Till ledamöter i valberedningen omvaldes Jan Teuber (smk) och Siw Halvordsson samt nyval av Mona-Lisa Tholén