2016 års verksamhet mm

Årsmöte/Agenda, Verksamhetsberättelse, Resultat och balansrapport, Revisionsberättelse,Valberedningens förslag, Verksamhetsplan, Protokoll.

Årsmöte den 13 februari 2017, SPF Seniorerna Strömmen

FÖREDRAGNINGSLISTA/Agenda

1. Mötet öppnas

2. Parentationer

3. Val av ordförande, sekreterare och två personer att justera protokollet

4. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

5. Fastställande av föredragningslista

6. Behandling av styrelsens årsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om ersättningar till styrelse och övriga funktionärer. Oförändrat 6000 k

11. Behandling av motioner

12. Beslut om årsavgift för nästkommande år. Oförändrad 200 kr

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2017.

15. Val av ordförande. Väljs för ett år

16. Val av övriga styrelseledamöter.

17. Val av revisorer och ersättare

18. Val av ombud och ersättare till distriktstämman.

19. Val av ledamöter och ev. ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR)

20. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i valberedningen

21. Val av valberedningens ordförande samt övriga ledamöter

22. Övriga ärenden

23. Mötets avslutning

Använd vårt Pg: 645 70 29 - 4, eller Bg: 121-9989 för olika inbet. t ex årsavgift mm.
Bifoga namn och adress, samt vad betalningen avser!

Strömmen
Strömstad

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Medlemsantalet i föreningen var vid årets början 340 st. och vid årets slut 339 st.
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda styrelsemöten samt 9 månadsmöten inklusive årsmötet i februari.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande Wolfgang Schwartz
V ordförande Björn Stenberg
Sekreterare Eva Pehrsson
Kassör Ewy Sigvardsson
Ord ledamot Margith Jacobsson
Ord ledamot Ulla-Britt Haienhjelm
Ord ledamot Arne Johansson
Ersättare Stanley Lysell

Revisorer: Ordinarie: Aime Ohlsson Radik, Kerstin Martinsson
Ersättare; Laila Wieslander

Valberedning: Jan Teuber (smk), Henry Karlsson, Siw Halvordsson

Funktionärer:
Kommunala Pensionärs- Ordinarie: Wanja Wetterberg, Eva Pehrsson, Jan Teuber
rådet (KPR) Ersättare: Barbro Nilsson, Kerstin Löfberg, Peter Bergengren
Programkommitté Barbro Mattsson, , Anders Tholén, Arne Johansson, Solgerd Schwartz
Resekommitté: Wolfgang Schwartz, Björn Stenberg
Friskvård: (hälsotrim) Birgit Karlsson, Mats Johansson, Siw Halvordsson, Mona-Lisa Tholén, Björn Stenberg
Bridge Stanley och Gerd Lysell
Mattcurling Kent Karlsson och Arvo Väli
Boule: Kent Olsen
Litteratur: Vera Einestedt
Läkemedelsombud: Monica Odell
Studieombud: Torbjörn Berglund
Medlemsregistret: Margith Jacobsson
Hemsida: Jan Teuber, Tommy Grahn
Kaffekommittéer: Arne Johansson, Anna Mattsson, Zelly Karlsson
Karin Karlsson, Barbro Nilsson, Thorsten Pehrsson
Bjarne Mattsson, Solgerd Schwartz
Bertil Mattsson, Iris Mattsson, Mona-Lisa Tholén

Månadsmöten:
11/1 Per-Erik Korsstöm, medlare för FN i olika konflikthärdar, föreläser om världsläget (61 medl.).
Bjarne Mattson underhåller.
8/2 Årsmöte. Sedvanliga handlingar och val inför år 2016. Bildspel om årets aktiviteter (60 medl.).
14/3 Trubaduren Lars-Erik Frändberg underhåller med att sjunga Elvis låtar (87 medl.)
11/4 Räkfest med Hattparad. Timo Swing trio underhållning(90 medl.).
9/5 Strömstadgruppen Fyra Famn underhåller med sång och musik (67 medl.).
12/9 Bengt Göran Bergstrand från Strömstads Sjöräddnings Sällskap föreläser (80 medl.).
9/10 Föreningen fyller 25 år och firas med en middag, musik, tillbakablickar mm. (120 medl.).
14/11 Maria Reinholdsson, Strömstads nya kommunchef, presenterar sig och aktuella ämnen (53 medl.).
12/12 Julfest Musikunderhållning med Lilla Bandet(51 medl.).

Resor/Utflykter

10/1 Bullarerevyn
22-23/4 Bergslagen med Grythyttan i distriktets regi
3/9 Resa till Blaafarveverket i Norge.
4-19/11 Distriktets resa till Kuba. 6 medlemmar från SPF Strömmen deltog.

Övriga aktiviteter:

22/2 Temadag. Arv o testamente. Kyrklig och borgelig begravning samt biståndsbedömning mm.
5/4 Distriktets årsstämma i Ljungskile. 6 representanter från Strömmen
20/4 Vinprovning med vinkännare Leif Johansson (27 medl.)
13/5 Seniorhälsans dag
26/5 Friskvårdsdag på Kasen (38 medl.)
6/6 SPF Strömmen deltog i Nationaldagsfirandet i stadsparken
9/10 SPF Seniorerna Strömmen 25 års jubileum
02/11 Vinprovning med vinkännare Leif Johansson (27 medl.)

Friskvård:
Stavgång varje torsdag under höst-och vårtermin, 32 tillfällen. Totalt 476 deltagare.

Studiecirklar: Antal deltagare
Seniordans 26
Läsecirkel 8
Matlagning för herrar 6
Stickcafé 8
PR kommitté 4

Förbundet införde 2016 central uppbörd. Den var frivillig och vi var en av 16 av distriktets 29 föreningar som gick med i år.
Föreningen har under året också varit representerad i KPR i Strömstad samt i SPF Seniorerna Bohusdistriktets styrelse. Flera möten med Folkhälsorådet och Omsorgsnämnden har hållits. Under året har distriktet anordnat utbildningskurser/seminarier vari flera av våra funktionärer deltagit.

Tack till alla som arbetat för SPF Seniorerna Strömmens bästa med kaffekokning, servering, vandringar, lotterier, danser och i alla kommittéer samt alla andra som varit oss behjälpliga för att göra vår verksamhet så bra som möjligt.

Strömstad i januari 2017.

Styrelsens underskrifter

Wolfgang Schwartz, Björn Stenberg

Ewy Sigvardsson, Eva Pehrsson

Margith Jacobsson, Ulla-Britt Haienhjelm

Arne Johansson, Stanley Lysell

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
Har du frågor om siffror mm här, kontakta vår kassör.

REVISIONSBERÄTTELSE
Revisiorernas berättelse

VERKSAMHETSPLAN
Månadsmöten i samråd med styrelsen. Musik är önskvärt. Gärna preliminär program för hela året. Föreningsinformation i början av månadsmötet. Samhällsonformation om äldrefrågor är önskvärt.
Friskvård är mycket viktigt. Friskvård bör vara en planerad aktivitet. Huvudsaken är att vara tillsammans. Boulespel på somartid, mattcurling på vintertid, seniordansdans, mm.
Promenader
Bridgen fungerar bra. Kanske läge för en grupp till?
Matlagningsgrupper för herrar och grupper för damer?
Konditori, bakning?
Litteratur. Vad läser vi? Kanske en konrt information vid månadsmötet. Råd och tips om intressanta böcker.

OBS! Det allra viktigaste!!!
SPF behöver fler aktiva medlemmar för att kunna göra en bra förening.
Vi behöver fler som hjälper till med lite av varje för att avlasta de som varit med länge. Vänskapen ökar med de som delar på jobbet och samtidigt har roligt av det.
Vi efterlyser även medlemmar som kan något speciellt som de kan delge andra. Kanske man kan traktera något musikinstrument, kunna vara cirkelledare i något ämne, eller annat av intresse.
Låter det intressant så välkomna att ta kontakt med någon i styrelsen.

Med vänliga hälsningar om ett gott år 2017.
Wolfgang Schwartz,
Ordförande

PROTOKOLL
Protokoll för vid SPF Seniorerna Strömmens årsmöte i Folkets Hus den 13 feb. 2017

1§ Ordföranden Wolfgang Schwartz öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2§ Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under 2016

3§ Årsmötesförhandlingar: mötet utsåg Margareta Fredriksson till ordförande för mötet och Eva Pehrsson till sekreterare. Till justerare valdes Barbro Mattsson och Anders Tholén.

4§ Mötet förklarades utlyst i behörig ordning. Utsänt via post vecka 1.

5§ Dagordningen fastställdes.

6§ Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

7§ Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

8§ SPF Seniorerna Strömmens balans och resultaträkning fastställdes.

9§ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

10§ Ersättning att fördelas mellan styrelse och funktionärer är oförändrat 6000 kr.

11§ Inga motioner har inkommit.

12§ Årsavgiften för år 2018 är oförändrad, 200 kr.

13§ Budget och verksamhetsplan för 2017 fastställdes.

14§ Mötet beslutade att styrelsen för 2017 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter

15§ Till ordförande på ett år omvaldes Wolfgang Schwartz.

16§ Till ordinarie ledamot med mandatperiod på två år omval av Björn Stenberg och Stanley Lysell samt nyval på två år av Lena Moberg. Kvarstående ledamöter är Arne Johanson, Ewy Sigvardsson och Eva Pehrsson.

17§ Till ordinarie revisor omvaldes Kerstin Martinsson och Aime Ohlsson Radik och som ersättare omval av Laila Wieslander.

18§ Ombud till distriktsstämman den 28 mars utsågs Wolfgang Schwartz, Björn Stenberg, Ewy Sigvardsson, Arne Johansson, Margareta Fredriksson och Anders Tholén.

19§ Till ordinarie ledamöter i KPR omvaldes Jan Teuber och Eva Pehrsson samt nyval av Barbro Nilsson och som ersättare omval av Kerstin Löfberg och Peter Bergengren samt nyval av Stig Carlsson.

20§ Antal ledamöter till valberedningen bestämdes liksom tidigare till tre.

21§ Till ledamöter i valberedningen omvaldes Jan Teuber (smk) och Siw Halvordsson samt nyval av Mona-Lisa Tholén.

22§ Övriga ärenden: Inga nya ärenden framfördes

23§ Mötet avslutades av ordföranden som tackade alla för i dag.

Strömstad den 15 februari 2015

Eva Pehrsson                                             Margareta Fredriksson
Sekreterare                                                 Ordförande

Barbro Mattsson                                          Anders Tholén
Justerare                                                     Justerare