Protokoll från årsmöte i feb 2018

Protokoll fört vid Bjärkebygdens SPF årsmöte 23 februari 2018
Plats Pingstkyrkans lokal Sollebrunn
§ 1. Ordförande Lennart Broddn hälsade välkommen och öppnade årsmötet.
Ordförande höll därefter en parentation och tände ett ljus
För under året avlidna medlemmar och läste två dikter
av Nils Molander Tillatt leda årsmötesförhandlingarna valdes Kristina Grapenholm
till sekreterare valdes Evert Johansson
Kristina Grapenholm tackade för förtroendet och öppnade mötet
§ 2. Till att justera protokollet valdes BIRGITTA OCH Kjell Jarnelid
§ 3.Kallelse till årsmötet godkändes
§ 4 Föredragslistan godkändes
§ 5. Styrelsen och revisorernas berättelse godkändes och kunde läggas
Till handlingarna
§ 6. Resultat och balansräkning godkändes
§ 7. I enigt med revisorerna fastställdes ansvarighet för styrelsen och
dess kassör för det gångna året
§ 8. Fastställande av arvode 300 .-kronor var för ledamot och 100:-
var Kronor var för revisor
§ 9. Arbetsplan för 2018 arbetsplan för 2018 = programblad
Kommer efter årsmötet delas ut vid kommande månadsmöte
§ 10. Fastställande av årsavgift för 2019 höjs med 30:- till 280:kronor
efter höjning från distriktet med 30 :-kronor
§ 11. Antalet av styrelseledamoter för 20L7 fastställdes till 7 ordinarie
§ 12. Till ordförande på 1 år valdes Lennart Broden

val till styrelsen på 2 år Lennart Broden Evert Johansson Björn Bergersen,omval
på 1 år Margareta Johansson Hjördis Wideklev Kjell Jarnelid Jan Wiksten
§13. Till revisorer valdes Leif Skog och Sten Gustavsson
revisorsupleant Ture Andersson
§ 14. Till ombud på distriktstämma valdes Lennart Broden Björn Bergesen
ersättare Margareta Johansson Gunn Lindgren
§ 15. övriga val omval av följande
Ansvarig medlemsregistret hemsideansvarig Björn Bergesen
Hörsel och syn Jan Wiksten
Studie och arkivansvarig Lennart Broden
Trafikombud Kjell Jarnelid
Promenadansvarig Astrid Andersson
Gymnastikledare Stina Laggren
nyval av Friskvårdsombud lngegerd Westin
Resekommite Styrelsen
Teaterkommite vilande
§ 16. Valberedning Uno Johansson och lngvar Brod6n
§ 17. Mötesordförande Kristina Grapenholm tackade för visat intresse
och avsl utade årsmötesförhandlingarna
Efter årsmötet informerade Kristina Grapenholm mycket interssant om arbetet
med mänskliga rättigheter i vardagen gällande lätt av hjälpta hinder på entreer
trappor,gator i sammhället som Alingsås kommun med politiker och tjänstemänn
testade i praktiken, detta tog Kristina med till Regionen sommär uppskattat
Efter mötesförhandlingarna blev det kaffe och semla

vädinnorna Hjördis Wideklev och Linnea Johnsson samt Gun Lindgren
Lisbeth Andersson uppvaktades med blommor
Lotteriansvariga Birgitta och KjellJarnelid som även detta år skapat populära
vinster uppvaktades med blommor
vid protokollet Evert Johansson
Justerare
Birgitta Jarnelid      Kjell Jarnelid