Skällvik och Skällviksborg

29 september 2022 var vi 21 personer som besökte Skällviks kyrka och Skällviksborg vid Stegeborg.

 • Skällviks kyrka
 • Biskopsstolen
 • Utsmyckning
 • Skällviksborg
 • Rester av den gamla borgen
 • Mer rester av den gamla borgen
 • Nästan övervuxet
 • På hemväg
 • Kyrkan och klockstapeln
 • Dagens vandrare
 • Skällviks kyrka
 • Biskopsstolen
 • Utsmyckning
 • Skällviksborg
 • Rester av den gamla borgen
 • Mer rester av den gamla borgen
 • Nästan övervuxet
 • På hemväg
 • Kyrkan och klockstapeln
 • Dagens vandrare

SKÄLLVIKS KYRKA
Skällviks kyrka är en av våra äldsta kyrkor uppförd under 1300-talets första del. Den är byggd som salkyrka, d.v.s. med långhus och kor. Den är 16 m bred och 28 m lång och uppförd huvudsakligen i gråsten. Tegel med blinderingar i gavlarna (dekorationer genom fördjupningar i den släta muren.) Huvudmotivet på östra gaveln är de tre korsen på Golgata. Ursprungligen täcktes kyrkan av ett brant sadeltak. I yttermurarna kan man se spåren efter igensatta fönster och ingångar.
Kyrkans koppling till kungamakten och Stegeborg är uppenbar men sannolikt också till biskoparna på Skällviksborg.
På 1590-talet lät Johan III bygga om kyrkan till i princip dagens utseende. Kyrkan fick nu formen av en centralkyrka (kyrka med likformigt runt eller mångkantigt kyrkorum). Denna stil slog inte igenom i övrigt förrän i mitten av 1600-talet, varför Skällvik är ett mycket tidigt exempel.
En av Östergötlands tre bevarade biskopsstolar, från 1200-talet finns i kyrkan liksom ett altarskåp med Maria och Jesusbarnet från 1400-talets mitt. Dopfunten av sandsten har årtalet 1607 och kommer enligt tradition från Stegeborgs slottskapell. Kuriosa: Golvur tillverkat av Samelius, S:t Anna (Tjärholm).
Huvudkyrka för Skällvik - S:t Anna. Här fanns prästen. Utan präst ingen högmässa. Trots att S:t Anna kapell hade byggts kunde mässa endast hållas där om prästen hade lust att ta sig dit. Under Dackefejden lovade dock skärkarlarna kungen trohet mot att de skulle få egen präst i S:t Anna. Så blev det och prästgård byggdes i Korsnäs.

SKÄLLVIKS BORG
En okänd östgötakonung lät redan på 800-talet anlägga en pålspärr vid sundet vid Stegeborg. Samme kung anlade också Götavirke, en över tre kilometer lång försvarsvall mellan Asplången och Lillsjön. Detta för att hindra båtburna angripare att ta sig längre  in i landet. Någon borg vid Stegeborg finns inte då. 
Skällviks borg omnämns första gången 1287 som biskopsgård och tillhörde då biskopen i Linköping. Huvudbyggnaden var uppförd i tre våningar. B.v. var i sten och övriga våningar i tegel. Mot slutet av 1200-talet daterade biskopen flera brev i Skällvik. 
År 1305 köpte kung Birger Magnusson gården. Han låter bygga en borg vid pålspärren. Första versionen av Stegeborg. Den borgen raseras i efterdyningarna av Nyköpings Gästabud. (Birger fängslar bröderna Erik och Valdemar. Han låser in dem och kastar nyckeln i Nyköpingsån.)
På 1320-talet beslutas att en ny borg ska byggas, vilket blir Skällviks borg. Byggmaterial till borgen tas från den raserade Stegeborg.
1333 sitter kung Magnus Eriksson på Skällviks borg och skriver brev. Borgen bebos endast ett 30-tal år. På 1360-talet återuppbyggs det raserade Stegeborg med hjälp av byggnadsmaterial från Skällviks borg.
En tanke: Tegel var dyrt material. Det var alltså främst tegel som togs tillvara från Skällviks borg när Stegeborg byggdes. När Stockholms slott byggdes revs Stegeborg och tegel togs till slottsbygget. Alltså tegel från Skällviks borg finns troligen inmurat i Stockholm slott.