Uppdaterad rapport: Seniorernas bidrag till sysselsättningen 2018

Läs SPF Seniorernas uppdaterade rapport om seniorernas bidrag till sysselsättningen i Sverige, som har mer än fördubblats sedan år 2005.

Sammanfattning:
- Antalet sysselsatta i åldersgruppen 65–74 år har 2005–2018 ökat kraftigt med 117 000 personer till 193 000 seniorer år 2018. Det motsvarar 15 procent av den totala ökningen av antalet sysselsatta i den svenska ekonomin.
- Seniorernas sysselsättningsgrad har ökat från 9,9 procent 2005 till 17,3 procent 2018. År 2018 jobbade nästan var fjärde person i åldern 65–69 år och mer än var tionde person i åldern 70–74 år.
- De sysselsatta seniorernas bidrag till BNP har mer än fördubblats från 51 miljarder år 2005 till 122 miljarder år 2018. Det är i paritet med stål- och metallindustrin eller motorfordonsindustrins bidrag till BNP.

SPF Seniorerna anser att vi måste ta till vara på seniorernas kompetens och erfarenhet! Vi seniorer måste ses som en resurs – den som vill stanna kvar på arbetsmarknaden ska kunna göra det, utan att mötas av hinder som stelbenta regler eller åldersdiskriminering. Negativa attityder till äldre arbetskraft måste motverkas ytterligare – vi ska alla bedömas efter kompetens, inte ålder.

Läs hela rapporten genom att klicka här