Distriktets Årsstämma 2022

Protokoll från Årsstämman. Originalet är justerat

Protokoll                                                                                  
SPF Seniorerna Hälsingedistriktet                                                
Årsstämma den 28 april 2022
Järvsö Folkan, Järvsö.

§ 1 Årsstämman öppnas.
Anders Bergsten hälsade välkommen till distriktets Årsstämma 2022.
Förklarade stämman öppnad.
Först ut var underhållarna Mikael Sjöndin, sång och gitarr, och Pelle Nyberg, sång och kontrabas. Duon, som är bosatta i Johannesberg utanför Delsbo, vårdar den svenska vistraditionen på ett utmärkt sätt och vi fick lyssna till såväl Dan Andersson som visor och låtar från trakten, interfolierade med trevligt mellansnack.

§ 2 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes enhälligt.

§ 3 Kallelse till årsstämman i behörig ordning.
Kallelsen lades ut på hemsidan 21 mars 2022.
Kallelsen har skickats ut till alla föreningar i mars 2022
Godkändes av stämman.                             

§ 4 Upprop av ombuden.
Förrättades upprop av närvarande 47 ombud. Utgör röstlängd.

§ 5 Val av presidium för årsstämman.
a/ Ordförande för stämman.  Valdes Mats Fack, Järvsö.
b/ Sekreterare för stämman. Valdes Dan Hälsing, Edsbyn.
c/ 2 justerare/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
-Valdes Kristina Pennlöv, Arbrå
-Valdes Jan Lemon, Söderhamn

§ 6 Verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Anders Bergsten. Bilaga
Resultat-och balansräkning redovisades. Bilaga.
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Åke Löfstrand Bilaga.
Godkändes av stämman och lades till handlingarna.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Stämman beviljade ansvarsfrihet i sin helhet för verksamhetsåret 2021.

§ 8 Beslut om arvoden och övriga ersättningar
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.   Bilaga.
Bilersättning beslutades till 1,85 km enl. statligt skattefritt reglemente.

§ 9 Behandling av motioner.
En motion har inkommit men den var ställd till Förbundet. Inga motioner har lämnats till distriktet.

§ 10 Behandling av förslag från Förbund och Distrikt.
Stadgar gällande från 1 januari 2022 presenterades av Anders Bergsten.

§ 11 Beslut om budget och plan för verksamheten.
Styrelsens förslag till budget för 2022 redovisades och verksamhetsplanen delgavs samtliga ombud. Kristina Pennlöv efterlyste uppgiften om budgetuppfyllelse från föregående år. Förslag om ekonomiska rapporter gällde även resultaträkning från föregående år, 2020, som jämförelse med det aktuella året, 2021, och så aktuellt resultat 2021 att jämföras med budget för 2022. Åtgärdas till nästa år.
När stämman antog verksamhetsplanen för 2022 yrkade Kristina Pennlöv från Arbrå att stämman även skulle sätta ett mål om att alla föreningar i distriktets ska öka medlemsantalet med minst 1 % fram till stämman 2023. Detta nya medlemsmål blev även årsstämmans tilläggsbeslut. Som jämförelse kan nämnas, att 2021 minskade medlemstalet i distriktet med 2,8 %.
Godkändes av stämman.  Bilaga.

§ 12 Beslut om årsavgift till distrikt 2023.
Beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad årsavgift med 30 kr/år per medlem för år 2023.

§ 13 Beslut om antalet ombud vid nästkommande stämma.
Beslut om oförändrat antal ombud. 1 fast ombud/förening och därutöver 1 ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter.
Styrelsen består av 10 ledamöter och inga ersättare.
Stämman beslutade om oförändrat antal ledamöter.

§ 15 Val:
a/ Val av distriktsordförande. Valdes enhälligt Anders Bergsten, Bollnäs.
b/ Val av styrelseledamöter.  Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Omval på två (2) år för följande ledamöter:
Inger Engvers, Söderhamn.
Åke Nyrén, Hudiksvall
Hans Åke Strömstedt, Järvsö
Nyval 2 år.
Mats Andersson, Trönö.
Monica Lindell, Alfta

Kvarstående i styrelsen till årsstämman 2023.
Dan Hälsing, Edsbyn. Lars Olof Widell, Hudiksvall. Lisbeth Karlsson, Söderhamn. Anita Söderberg, Järvsö. Kjell Svensson, Delsbo.

c/ Revisorer och ersättare.
Åke Löfstrand, Delsbo. Kvarstår till stämman 2024.
Thor Nyberg, Föne. Kvarstående till stämman 2023
Ersättare:
Björn Brink, Färila. Ersättare. Kvarstår till stämman 2023.

d/ Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
Beslut: Tre (3) ledamöter i valberedningen.
e/ Val av valberedningens ordförande.
Valdes Alvar Magnusson, Söderhamn. Till stämman 2023
f/ Val av övriga ledamöter i valberedningen.
Birgitta Helmersson, kvarstående till stämman 2024.
Björn Brink. Omval 3 år till stämman 2025.
Alvar Magnusson. Kvarstår till stämman 2023. Sammankallande.
g/ Ev. övriga val.  
Inga övriga val förekom.

Strax efter den goda lunchen inträffade ännu en överraskning, då Sören Görgård, C-märkt oppositionsråd i Ljusdals kommun, dök upp och berättade att han utsetts till ordförande i det nya kommunala pensionärsrådet (KPR), som legat nere en tid. Eftersom kommunens representanter fått förhinder hade Mats Fack snabbt skickat ett SMS till Sören Görgård och bett honom komma till mötet, vilket han gjorde med mycket kort varsel, men till ombudens förtjusning.
KPR kommer att ha sitt första sammanträde den 11 maj och kommunen ska även anordna en utbildning för ledamöterna. Sören Görgård informerade även om den aktuella situationen i Ljusdals kommun och även något om kommunens framtida planer.

§ 16. Avtackningar.
Avgående ledamöter, Lennart Persson (sjuk idag) och Maud Kvarnäng avtackades med blommor av styrelsens ordförande, Anders Bergsten, efter mångårigt engagemang i distriktsstyrelsen. Även presidiet, ordförande Mats Fack och sekreterare Dan Hälsing, avtackades med blommor.

§ 17. Överlämnande till ordinarie ordförande för avslutning.
Stämmans ordförande, Mats Fack, tackade för sig och uppskattade ombuden som var väl förberedda vilket gjorde förhandlingarna lätthanterliga.

Vår omvalda ordförande, Anders Bergsten, tackade ombuden, Värdföreningen SPF Seniorerna Järvsö, artister och föredragshållare för en trevlig dag.

Stämman avslutades.

 

Mats Fack                                             Dan Hälsing
Ordförande                                           Sekreterare                                                

Justeras:                                                Justeras:                     

Jan Lemon                                              Kristina Pennlöv
SPF Seniorerna Söderhamn                 SPF Seniorerna Arbrå                  

 

Bilagor.
Kompendium från Stämman 2022
Originalet är justerat