Målsättning

SPF är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening som har till uppgift
att tillvarata, pensionärernas sociala och ekonomiska intressen.
att verka för att pensionärernas erfarenheter tillvaratas, i samråd med yngre generationer.
att lämna information i samhällsfrågor som berör pensionärer.
att främja studier och annan kulturell verksamhet.
att främja friskvård samt att i övrigt verka för god livskvalitet.
Medlemskap beviljas den som uppbär pension av något slag. Den som är gift eller sambo med medlem kan utan att själv vara pensionär beviljas medlemskap.
Du är välkommen som medlem.
Tag kontakt med distriktskansliet så hittar du din närmaste förening.
Du kan också ställa frågor om SPF-s verksamhet i övrigt.