Gemensam kravlista till Sveriges politiker

Sveriges fyra största pensionärsorganisationer PRO, RPG, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna, presenterar i dag, den 4 juli 2018, en gemensam kravlista till Sveriges politiker. Det handlar om sex krav som vi står enade bakom. Tillsammans representerar vi cirka 800 000 medlemmar.

I Sverige finns nästan 2,2 miljoner personer som tar ut allmän pension och därför kan kalla sig pensionärer. En del har det ganska gott ställt medan andra får vända på varenda krona. Alla är i större eller mindre grad beroende av pensionssystemet och det offentliga och därmed politiska beslut. Pensionärsorganisationerna kräver att pensionssystemet och skattesystemet ska ge ekonomisk trygghet, vara rättvist och bidra till minskade ekonomiska klyftor. Gemensamt ställer vi nu upp sex gemensamma krav till de politiker som beslutar om välfärd och ekonomi:

● Pensionssystemet måste ses över i sin helhet.
Pensionssystemet är i dag ett lapptäcke. Det är idag i praktiken omöjligt för den enskilde att förutse vilket utfall i plånboken förändringar inom nuvarande pensionssystem ger. Den allmänna pensionen urholkas och klarar inte av att garantera ekonomisk trygghet idag eller imorgon. Därför måste hela systemet ses över i ett sammanhang – inte som hittills, del för del!

● Lika skatt på pensionsinkomster och löneinkomster.
Pension är uppskjuten lön och ska därför beskattas som utbetalad lön. Den nuvarande regeringen har genomfört sänkningar av skatten på pensioner och alla oppositionspartier lovar att ta bort skillnaden. Gott så, och vi vill se det genomfört snarast!

● Bostadstillägget behöver höjas.
Bostadstillägget är ett nödvändigt komplement till ett allt mer urholkat pensionssystem. Det behöver förbättras i takt med att bostadskostnaderna stiger. Vi ser behovet av ett höjt ersättningstak, samma ersättningsgrad för alla inkomstnivåer och en förändrad förmögenhetsgräns. Äldre ska inte behöva flytta mot sin vilja bara för att den allmänna pensionen inte räcker till.

● Det ska löna sig att ha arbetat. 
Med de föreslagna förändringarna i grundskyddet kommer det knappt att märkas i pensionskuverten om man arbetat fyrtio år eller inte alls. Vi ska ha ett bra grundskydd men den som efter ett helt arbetsliv går i pension ska ha en bättre ekonomisk standard. Det är en av de viktigaste orsakerna till att pensionssystemet måste ses över i sin helhet.

● Den allmänna pensionsavgiften bör höjas.
Vårt nuvarande pensionssystem är underfinansierat. Pensionsavgiften bör därför höjas för att på sikt ge högre pensionsnivåer och mer pengar in i systemet. Höjda avgifter bör dessutom konstrueras så att det kommer både dagens och framtidens pensionärer till del genom högre pensioner.

● Insyn i och debatt kring pensionsfrågorna.
Pensionsgruppens nuvarande arbetsformer behöver ändras. I dag hänvisar ansvariga politiker alla frågor om pensioner till pensionsgruppen när pensionsdebatten istället måste ut ur de slutna rummen och debatteras bredare.