Det krävs bättre villkor både nu och på sikt i äldreomsorgen

Eva Eriksson och Gösta Bucht: Det är tragiskt att Corona-viruset tagit sig in i äldreomsorgen. Därför behövs omedelbara åtgärder för att minska smittspridningen och otryggheten. Personalen både på boenden och i hemtjänsten måste ha tillgång till adekvat skyddsutrustning, testas för coronavirus samt ges utbildning om Covid-19. På lite längre sikt måste äldreomsorgen rustas upp på flera plan – arbetsvillkor, kompetens, styrning och att äldres behov är i fokus för insatserna.

  • Eva Eriksson
  • Gösta Bucht
  • Eva Eriksson
  • Gösta Bucht

Det krävs bättre villkor både nu och på sikt i äldreomsorgen

Det är tragiskt att Corona-viruset tagit sig in i äldreomsorgen på många håll i landet. Därför behövs det omedelbara åtgärder för att minska smittspridningen och otryggheten. Personalen både på boenden och i hemtjänsten måste ha tillgång till adekvat skyddsutrustning, testas för coronavirus samt ges den utbildning om Covid-19 de behöver så snart det är möjligt. På lite längre sikt måste äldreomsorgen rustas upp på flera plan – arbetsvillkor, kompetens, styrning och att äldres behov är i fokus för insatserna.

Från SPF Seniorerna har vi under många år påpekat behoven av förändringar i äldreomsorgen. Tyvärr har för få lyssnat – aspekter som hög personalkontinuitet, stress, kompetensbrist, undermålig styrning och ekonomiska sparbeting i kommunerna ser vi nu tyvärr effekterna av. Nedprioriterad äldreomsorg i många kommuner får nu äldre och personal betala priset för – Corona-viruset har tagit sig in i äldreomsorgen runt om i landet. Precis det som skulle undvikas till varje pris.

Nu är det helt avgörande att ett par akuta åtgärder görs. Personalen måste ha skyddsutrustning och utbildning för sin egen och de äldres skull, för ökad trygghet och för minskad smittspridning. Det duger inte att hänvisa till allt från myndigheter och regler till upphandlingar och sparbeting – skyddsutrustning i omsorgen måste prioriteras. Dessutom, så fort det bara är möjligt, måste all omsorgspersonal testas för coronavirus för att minimera risken för smittspridning.

Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Allt som kan göras i detta läge måste göras, släpp prestigen och glöm kostnaderna - sätt tryggheten främst. Det kostar bara en bråkdel av alla de 100-tals miljarder kronor som gå till andra delar av samhället m drabbas av Covid-19. Ansvariga hos myndigheter, arbetsgivare och i kommuner kommer att granskas i efterhand och ställas till svars för sitt agerande eller brist på agerande under nuvarande kris. De borde omedelbart fråga sig om de själva skulle arbeta i äldreomsorgen utan skyddsutrustning, och agera därefter.

På lite längre sikt måste kraftiga förändringar göras i omsorgen, för både personalen och omsorgstagarnas skull. För det första måste äldreomsorgen prioriteras ekonomiskt i kommunerna, att se den som en sparbössa måste få ett slut. Äldres omsorg och ungas utbildning är det man sist sparar på. För det andra måste arbetsvillkoren förbättras – personalen behöver bättre lön och arbetsvillkor samt kompetenshöjande insatser och mer inflytande över sitt arbete. Bristen på geriatrisk kompetens och tillgång på geriatriker i äldreomsorgen blir ännu tydligare i dessa Corona-tider.

Även den ofta toppstyrda organisation vi ser idag behöver förändras, mindre stress och personalomsättning samtidigt som mindre arbetslag skapas där också personalkontinuiteten förbättras. Rekryteringssvårigheterna vi ser idag kan till stor del lösas genom dessa förbättrade arbetsvillkor.

En väl fungerande äldreomsorg är en vård, omsorg och service som dessutom är helt på omsorgstagarens villkor och som stärker förutsättningarna att leva ett värdigt och självständigt liv. Ett liv fyllt av välbefinnande, livsglädje, gemenskap och trygghet. Omsorgstagaren måste i mycket högre utsträckning få kontroll över sin vård och omsorg, när, var och hur de beviljade insatserna skall utföras, känna trygghet i att hjälpen finns till hands när den behövs och inte blir fragmentiserad på grund av för stort antal omsorgspersonal och dålig kontinuitet. Alla äldre ska ha tillgång till en god och jämlik omsorg. Äldres behov av omsorg och respekt måste stå högst på dagordningen

I grunden handlar förändringsbehoven inte nödvändigtvis om kraftigt ökade utgifter för omsorgen. Vi har sett genom åren att ökade anslag till en äldreomsorg där styrning och personalvillkor ligger fast inte gör så stor skillnad. Det är alltså i omsorgens strukturer det behövs förändringar, vilket föranleder nytänkande och högre prioritering, även ekonomisk sådan, på att alla led måste fungera. Vi menar också att staten måste ta sitt ansvar för äldreomsorgen, inte minst behöver socialtjänstlagen skärpas, äldre ska ha rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skälig levnadsnivå. Därtill kan det behöva fastställas nationella minimikrav på både tillgänglighet och kvalitet i äldreomsorgen.

Ett humant samhälle definieras av hur det tar om hand barn och gamla. Agera och visa att Sverige är ett humant samhälle.

Eva Eriksson
förbundsordförande SPF Seniorerna

Gösta Bucht
sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna