SPF Seniorerna kommenterar höstbudgeten

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar regeringens höstbudget och främst det som berör seniorers ekonomi, boende samt vård och omsorg.

  • – Mitt budskap till kommunerna är att resurstillskottet måste åtföljas av strukturförändringar och en permanent högre prioritering av äldreomsorgen ute i landet, säger Eva Eriksson.

Kommentarer av Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna:

Pensionärers ekonomi: skatt, pensionstillägg och handläggningstider för bostadstillägg
– Det är positivt att den högre skatten på pensioner som fortfarande existerar kommer att avskaffas, som berör de med pensioner på cirka 18 000 kronor och högre. Det har vi väntat på och kämpat för länge i SPF Seniorerna. Däremot menar vi att det sker för långsamt. Vallöftet löd avskaffad pensionärsskatt år 2020, nu är beskedet att det blir verklighet först år 2023.
– Pensionstillägget är ett udda inslag i systemet, men kan ge runt hälften av landets pensionärer ett tillskott. Det är en kortsiktig lösning och långt ifrån tillräckligt för att förstärka pensionerna och skapa ett tryggt och hållbart pensionssystem.
– Det är bra att anslaget till Pensionsmyndigheten höjs för att korta handläggningstiderna för bostadstillägg, detta arbete måste nu prioriteras av myndigheten och ge snabba resultat.

Vård och omsorg om äldre: äldreomsorgslyft och statsbidrag
– Vi välkomnar resurstillskottet till kommuner och regioner för de närmaste årens verksamhet. Det kan ge trygghet i arbetet och en försäkring om att inga nedskärningar kommer på tal liksom äldreomsorgslyftet för att stärka personalens kompetens. Men ekonomiska resurser höjer inte på egen hand kvalitet och trygghet i vården och omsorgen om äldre.
– Mitt budskap till kommunerna är att resurstillskottet måste åtföljas av strukturförändringar och en permanent högre prioritering av äldreomsorgen ute i landet. Den medicinska ledningen och kompetensen måste stärkas, omsorgens organisation måste förändras. Resurstillskotten ger nu kommuner och regioner tid till att påbörja detta nödvändiga reformarbete.

Bostäder: avskaffad uppskovsränta och aviserat investeringsstöd
– Att uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning avskaffas efter årsskiftet är ett steg i rätt riktning för en bättre fungerande bostadsmarknad. Denna reform kan ge seniorer bättre villkor för att flytta till bostäder som är lämpliga att åldras i utan att ekonomin blir ett stort hinder. Men det behöver samtidigt byggas fler sådana bostäder till rimliga priser samtidigt som reavinstskatten behöver ses över, inte minst ut perspektivet ägandetid.
– Det är välkommet att regeringen aviserar att den ska återkomma om ett investeringsstöd för ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende och bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år. Detta kan stimulera att börja bygga bort den brist som i dag finns på bostäder för äldre, men bör åtföljas av striktare krav på kommunerna att få fram fler särskilda boenden.

Övrigt: digital inkludering och vaccinationsprogram saknas, äldreforskning utlovas
– Vi menar att det saknas satsningar för att öka den digitala inkluderingen bland seniorer, och då åsyftas främst behovet av fler Digidelcenter i landet.
– Det är positivt att regeringen meddelar att den ska återkomma om bidrag till forskning om äldre, det har vi länge efterfrågat. Äldreforskningen är eftersatt i dag och en mer omfattande forskning skulle öka kunskapen och bidra till att förbättra äldres vardag och vård.
– Däremot noterar vi att ett vaccinationsprogram för äldre tyvärr inte finns med. Enligt vår mening bör ett sådant innehålla vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom (lunginflammation) och bältros.