Protokoll

Årsmöte 2017

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Glada Hudiks årsmöte på Patricia onsdagen den 22 februari 2017.

Närvarande: 110 medlemmar

 1. Ordföranden Lars-Olof Widell konstaterade att glädjande många medlemmar kommit till Patricia varpå han lämnade ordet till reseledaren Kerstin Josefsson som presenterade ett digert reseprogram.
 2. Vår eminenta sångkör, under ledning av Petters Börje, bjöd på ett mycket fint framträdande, värt ett extra omnämnande.
 3. Ordföranden öppnar mötet.
 4. Konstaterades att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 5. Föredragningslistan godkändes med tillägget att mötet skulle välja två justerare.
 6. Sören Löfqvist och Janne Hamrén utsågs till justerare.
 7. Roland Dahlberg utsågs till mötesordförande.
 8. Hans Vandér vldes till mötessekreterare.
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades till handlingarna.
 10. Resultat och balansrapporten presenterades av kassören Britt Vestberg, som i vanlig ordning svarat för ett mycket bra arbete. Mötet fastställde därefter resultat och balansräkningen för 2016.
 11. Revisionsberättelsen lästes upp.
 12. Då revisorerna inte funnit anledning till att utfärda någon kritik, beviljade årsmötet styrelsen full ansvarsfrihet.
 13. Styrelsens verksamhetsplan för 2017 presenterades och godkändes.
 14. Kassören presenterade budgetförslaget för 2017 och betonade att det gjorts en ordentlig satsning på god underhållning. Går allt som beräknat kan det bli ett överskott i föreningskassan vid årsskiftet. Allt enligt budgetplanen.
 15. Det blir oförändrad årsavgift för år 2018 beslutade stämman.
 16. Det blir oförändrat antal ledamöter och ersättare i SPF Seniorerna Glada Hudiks styrelse, det vill säga: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, tre ledamöter, och två ersättare.
 17. Efter omval och nyval fick styrelsen följande utseende: Ordförande Lars-Olof Widell, vice ordförande Ulf Sundh, sekreterare Marianne Kivimäe, kassör Britt Vestberg, ledamöter Kerstin Josefsson, Laila Strid Jansson. Ersättare: Lennart Lundkvist, Ingrid Rodell.
 18. Revisorerna Anita Edman och Sven Olof Larsson, samt ersättaren Dan Gradh fick förnyat förtroende.
 19. Fuktionärsvalet gav följande resultat: Reseledare: Kerstin Josefsson. Studieansvarig: Marianne Kivimäe. Sång och musikgruppen: Petters Börje Olsson. Friskvårdsansvarig: Hans Vandér. Bouleansvarig: Alvar Plomér. Kvintetten som svarar för klubbvärdskapet fortsätter på den inslagna vägen.Hemsidesansvarig: Tord Westman. Medlemsregistrerare: Tord Westman och Britt Vestberg. Lotteriansvarig: Gunnar Viktorsson.
 20. Styrelsen utser ombud och ersättare till till distriktsstämman vid ett senare tillfälle.
 21. Siri Larsson Hamrén är ny ledamot i valberedningen där också Birgitta Larsson och Nisse Grundström (sammankallande) ingår.
 22. Marianne Ahlqvist har fått sällskap av Lars Olov Widell som föreningens representanter i KPR (Kommunala pensionärsrådet).
 23. Lars-Olov Widell valdes till ledamot i samarbetsgruppen mellan Hudiksvall Hela Livet och pensionärsorganisationerna.
 24. Inga motioner hade inkommit.
 25. När punkten övriga frågor kom upp på dagordningen meddelade Gunnar Viktorsson att han trivs så bra med uppdraget som lotteriansvarig att han gärna fortsätter trots att han lämnat styrelsen.     På en fråga, varför inte SPF Seniorerna var representerad på den stora föreningsmässan, svarade ordföranden Lars-Olov Widell att vår förening inte var registrerad hos kommunen och därför inte fått någon inbjudan att delta. Felet är nu åtgärdat, så i fortsättningen kommer alla inbjudningar till föreningskansliet.    Alla aktuella aktivitetsdatum ska i fortsättningen presenteras på vår hemsida.    Samtliga nyvalda med olika uppdrag i föreningen presenterade sig. Laila Strid Jansson var frånvarande.     Avgående ledamöter med olika uppdrag i SPF Glada Hudik hyllades med blommor och berömmande ord av ordförande. De belönade: mötesordföranden Roland Dahlberg, avgående vice ordföranden Gunnar Viktorsson, sekreteraren Hans Vandér och valberedningens ordförande Uno Norberg.    Som avslutning höll ordföranden en parentation över avlidna styrelseledamoten Margareta Berg Kjellin.
 26.  Ordföranden tackade alla mötesdeltagare för ett bra årsmöte.

 

Hans Vandér                                                          Roland Dahlberg

Sekreterare                                                             Mötesordförande

 

Sören Löfqvist                                                         Janne Hamrén

justerare                                                                   justerare