Årsmötet protokoll 20 mars 2023

Protokoll fört vid SPF Glada Hudiks årsmöte 20 februari 2023

1 . Ordföranden Roland Dahlberg hälsade välkommen och uttryckte sin stora stora glädje över att mötet besöktes av många medlemmar.

2.       Sven Görgård valdes till mötesordförande.

3.       Hans Wandér valdes till mötessekreterare.

4.       Roland Olsson och Leif Norell valdes till justerare och rösträknare

5.       Röstlängden fastställdes.

6.       Konstaterades att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning. Dels på hemsidan och med dels med månadsbrevet den IO januari.

7.       Dagordningen fastställdes.

8.       Ordföranden Roland Dahlberg presenterade verksamhetsberättelsen som fick mötets godkännande.

9.       Kassören Britt Vestberg redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) som sedan lades till handlingarna.

10.  Revisorernas berättelse föredrogs av Tore Tjärnberg och lades sedan till handlingarna efter godkännande.

11.  Resultat och balansräkningen fastställdes.

12.  Styrelsen fick full och tacksam ansvarsfrihet.

13.  Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret presenterades och fick mötesdeltagarnas gillande.

14.  Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 300 kronor.

15.  Togs beslut på oförändrade kostnadsersättningar till styrelse och klubbvärdar (20 950 kronor).

16.  Inga motioner hade inkommit.

17.  Inga förslag från förenings-distrikts eller förbundsstyrelse hade inkommit.

18.  Fastställdes att styrelsen ska utse sex medlemmar som ska representera föreningen vid i distriktsstämman i Järvsö den 9 mars.

19.  Bestämdes att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter jämt två ersättare.

20.  Roland Dahlberg fick förnyat förtroende som ordförande.

21.  Styrelsen består efter om- och nyval av följande personer: Roland Dahlberg omval (1 år), Hans Wandér, omval (2 år), Tord Wannberg, nyval (2 år), Roger Larsen, nyval (2 år). Ersättare: Anders Bengtsson, nyval (1 år), Karl-Axel Karlsson, nyval (1 år). Margaretha Berglin, Birgitta Hammarstedt, Lennart Lundkvist har 1 år kvar av sina förordnanden.

22.  Roger Östlin (omval 2 år) och Tore Tjärnberg har 1 år kvar, är föreningens revisorer.

23.  Roland Dahlberg och Ulf Sund utsågs till föreningens representanter i Kommunala pensionärsrådet.

24.  Val av klubbvärdar: Margaretha Berglin, Elisabeth Palmroos, Britt-Marie Anteskog, Birgitta Hedvall, Eida Landin, Vivianne Rönström. Körledare: Gun-Britt Rotter, Barbro Persson.

Reseledare: Kerstin Josefsson. Friskvårdsansvarig: Hans Wandér. Medlemsregister: Tord Westman. Hemsidan: Marcello Scandurra.

25.  Beslutades att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

26.  I valberedningen ingår Lars G Andersson (ordförande) samt Daniel Landin och Leif Schönborg.

27.  Inga övriga frågor fanns att behandla.

28.  Mångårige kassören Britt Vestberg som nu lämnar sitt uppdrag hyllades med berömmande ord och blommor av ordföranden Roland Dahlberg. Ulf Sundh avgående vice ordförande, avtackades för sitt mångåriga arbete för föreningen och den person som lagt ner mycket arbete på föreningens aktiviteter. Föreningens sekreterare Margaretha Berglin fick en blomma för sitt uppoffrande arbete för föreningen och även mötesordförande Sven Görgård fick en blomma som bra mötesordförande denna dag.

29.  Ordföranden Sven Görgård tackade för visat förtroende och avslutade mötet.