KPR - Kommunala Pesionärsrådet

Vad är KPR?

Länk till möten kallelser och protokoll

Kommunens pensionärsråd ( KPR ) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.
Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.
Det kommunala pensionärsrådet verkar inom hela kommunen
och knutet till äldreomsorgsnämden.
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
KPR är remissorgan i frågor som berör äldre som har eller kan
få aktualitet för kommunens pensionärer.
KPR har ingen egen beslutanderätt.

Bo Bergstad SPF Ankaret och Catharina Hedin SPF Gavle är ordinarie ledamöter i KPR.  May Hägglund SPF Tre Lågor och Bengt Lindkvist SPF Rudan är ersättare.