Årsmöte 2019

Referat från årsmöte den 21 feb 2019

  • Ingemar & Kjell

Årsmöte för SPF Seniorerna Tranemo ägde rum den 21 februari i Ambjörnarps bygdegård. Ordf Bernt Bertilsson hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna, varefter Eivor Lundberg och Margareta Emanuelsson höll i parentationen över under året bortgångna medlemmar.

Till ordförande för årsmötet valdes Bernt-Rune Johansson och till sekreterare Anita Lindgren. Årsmötet valde Eva-Stina Jonsson och Lars-Göran Rydberg att justera dagens protokoll. Sven Sveningsson kommenterade resultat- och balansräkningarna och revisor Göran Antonsson läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. Årsavgiften, 250 kr, förblir oförändrad. I övrigt kan noteras att antalet styrelseledamöter, för närvarande 9, fr o m 2020 kan bestå av 9-11 ledamöter. Till ordförande för 2019 omvaldes Bernt Bertilsson. Inga nyval gjordes i styrelsen. I arbetsgrupperna gjordes nyval av Pia och Kjell Olsson, Mossebo, och Carin Norström, Sjötofta.

Efter avslutat årsmöte skedde avtackning av Kerstin Andersson, Sjötofta arbetsgrupp. Gun Axelsson och Per-Olof Jangeklit tackades för sitt arbete i Lokalvårdskommittén och vinnarna i bowling-turneringen 2018, Inger Jönsson och Ronny Erlandsson, uppvaktades med blommor.

Efter årsmötet bjöd föreningen på mat. Kjell Pettersson och Ingemar Axelsson svarade för underhållningen med musik och ett musikquizz. Mötet avslutades med dragning i det sedvanliga lotteriet efter att ordf tackat Ambjörnarps arbetsgrupp för att de fixat maten och musikerna för underhållningen.

Text och bild: Anita Lindgren

Klicka här för att se bilder