Årsmöte den 17 februari PLAN B, per capsulam Koncept 2, efter synpunkter från HS, AH, BM och BMB

Coronarestirktionerna förhindrar oss att hålla årsmötet i Hulebäcksgymnasiet. Styrelsen har därför beslutat att genomföra årsmötet "per capsulam". Hur detta går till framgår nedan.

Att genomföra årsmötet "per capsulam" innebär följande: 

Med upprättad dagordning enligt stadgarna, samt nedanstående handlingar, upprättas ett Årsmötesprotokoll "per capsulam" . Länk

Protokollet är baserat på följande handlingar: 

Allmänt

Den valda processen innebär att man endast kan ta ställning till hela protokollet genom ett JA eller ett NEJ.

Medlemmar med e-post.

Med ett gruppmejl hänvisas till detta inlägg. Röstningsförfarande framgår under rubik  Röstning per e-post, nedan. 

Medlemmar utan e-post

Dessa kommer att få ett brev, som innehåller kopia på dagordning, valberedningens förslag och Årsmötesprotokoll "per capsulam" . Dessutom ett formulär för att eventuellt beställa ytterligare dokument, samt en Valsedel, där man kryssar i JA eller NEJ till om man accepterar Årssmötesprotokoll ”per capsulam”. Valsedeln skall vara försedd med namnteckning och namnförtydligande.

Valsedeln sändes till: 

SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke
c/o: Barbro Månsson
Skogsvägen 10
435 38 MÖLNLYCKE

(Eller lämnas till någon i styrelsen?)

Röstning per e-post

Om du accepterar Årssmötesprotokoll ”per capsulam” rösta JA genom att sända ett mejl till Vintergäckens mailkonto: jatillpercapsulam@gmail.com och skriv ditt namn i ”Ämnesraden".

Om du INTE accepterar Årssmötesprotokoll ”per capsulam” rösta NEJ genom att sända ett mejl till Vintergäckens mailkonto: nejtillpercapsulam@gmail.com och skriv ditt namn i ”Ämnesraden".

(Om mejlfunktionen krånglar, kopiera mejladressen och klistra in i ditt ordinarie mejlprogram med ditt namn i "Ämnesraden").

Då två medlemmar använder samma e-postadress, svara med ett mejl för vardera.

Röstningsmejl kommer inte räknas utan medlemsnamn i ärenderaden. (För avbockning mot röstlängden).

Det är tillåtet att skriva en kommentar i röstningsmejlet, men eventuell kommentar har ingen inverkan på röstningsresultatet, då det endast är JA eller NEJ som räknas.

Generellt

Svaren via e-post eller valsedel via post, skall vara Vintergäcken tillhanda senast den 16 februari kl.13.00.

Summering av inkomna svar och formellt avslut av Årsmötet sker 17 februari kl.15.30 genom justering av protokoll. Det innebär underskrift av ordförande, sekreterare samt valda justerare.

Beslut om godkännande av Årsmötesprotokoll ”per capsulam” fattas om en majoritet JA-röster inkommit.

Summering av inkomna svar kommer att arkiveras tillsammans med originalprotokollet.

Övrigt

Eventuellt lite information om avtackningar och om underhållningen med Lundströms.

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )