RPR (Regionala Pensionärsrådet)-  korrigering

Förtydligande av punkt 7 nedan!

RPR (Regionala Pensionärs Rådet) hade sitt senaste sammanträde 17 mars 2022. Enligt punkt 7 har man beslutat att överlämna förslaget till nytt reglemente till regionfullmäktige för beslut.

7. Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd

Diskussion kring det nya förslaget till reglemente med mål att tillsammans forma förslaget och komma överens om ett reglemente att skicka till regionfullmäktige för beslut.

En ändring i punkt 2, stycke 4, föreslås: När Region Gävleborg använder sig av externa remisser i frågor som rör äldre (ska rådet också vara remissinstans) ska pensionärsorganisationerna som representeras i rådet vara remissinstanser.

- Beslut Pensionärsrådet beslutar att förslaget till nytt reglemente, med ovan ändring, överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Heder åt politiker som lyssnar, värderar och konkretiserar våra synpunkter.

Hans Ström
Ordförande
SPF Seniorerna
Gästriklandsdistriktet