Aktuell verksamhetsplan

Se nedan för gällande verksamhetsplan för 2024

VERKSAMHETSPLAN
Beslutad
2023-11-06

Inriktning: Distriktets verksamhet ska ha sitt fokus på att stödja
lokalföreningarna, handha den regionala intressebevakningen och
kontakterna med förbundsnivån. Distriktet ansvarar dessutom för de
aktiviteter som är gemensamma för lokalföreningarna.

Ordförandekonferens
Distriktsstyrelsen (DS) ser ett behov av att två gånger under året stämma av
läget med föreningsordförandena. Syftet är att säkerställa att DS erbjuder
föreningarna ett adekvat stöd och att föreningsordförandena har en
gemensam lägesbild. En av dessa avstämningar bör vara ett fysiskt möte.

Höstkonferens
En höstkonferens ska anordnas för att ge uppmärksamhet åt
styrelseledamöter och andra funktionärer på lokal- och distriktsnivån. Enligt
distriktsstämmans beslut ska en av lokalföreningarna ta på sig värdskapet
för konferensen, som finansieras av distriktet.

Reseverksamhet
Resekommitténs omfattande verksamhet ska stödjas ekonomiskt och på
andra sätt.

Regionala pensionärsrådet, RPR
DS ska säkerställa att SPF Seniorernas möjlighet till inflytande tas till vara på
bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi bidrar med att lyfta fram både behov
och möjligheter. DS ska som en del av detta fungera som bollplank åt
distriktets företrädare i RPR.

Utbildningsinsatser
Utbildningsinsatserna ska framförallt bygga på ett underifrånperspektiv på behov och önskemål samt utformas utifrån deltagarnas förutsättningar.
DS ska särskilt ge råd och tips om hur den vardagliga IT-kompetensen kan utvecklas hos behövande medlemmar.

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan ska utvecklas.

Distriktsmästerskap i boule
Om intresset bland föreningarna är tillräckligt stort ska ett
distriktsmästerskap i boule arrangeras. En förening måste ta på sig att
arrangera mästerskapet. Distriktet bidrar finansiellt.
Distriktsmästerskap i golf
Om intresset bland föreningarna är tillräckligt stort ska ett
distriktsmästerskap i golf arrangeras. En förening måste ta på sig att
arrangera mästerskapet. Distriktet bidrar finansiellt.
Distriktsmästerskap i ”Hjärnkoll”
Om intresset bland föreningarna är tillräckligt stort ska ett
distriktsmästerskap i ”Hjärnkoll” arrangeras för att utse den förening som ska
representera hela distriktet i finalen på nationell nivå. En förening måste ta på
sig att arrangera mästerskapet. Distriktet bidrar finansiellt.
Trafiksafari
En så kallad trafiksafari ska genomföras med finansiering av distriktet. Syftet
är att främja äldres trafikmedvetande. En förening måste ta på sig att
arrangera mästerskapet. Distriktet bidrar finansiellt.
60-plusmässan
Distriktet ska organisera och finansiera deltagandet i 60-plusmässan i Gävle.

Distriktsstämma
Enligt beslut vid distriktsstämman år 2023 ska stämman fortsättningsvis
genomföras vartannat år, dvs. nästa gång år 2025.