Regionens pensionärsråd

Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen (RPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionens politiska organ och verksamheter.

Rådet är ett referensorgan med rätt att väcka frågor direkt i regionstyrelsen.

Region Jämtland Härjedalen ska (enligt HSL 7 kap 7§) i planering och utveckling av hälso- och sjukvården samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare", i detta fall länets pensionärsorganisationer.

Rådets uppgifter:
- Verka för att organisationen i sina verksamheter tillförsäkrar
   pensionärer delaktighet och jämlikhet.
- Framföra önskemål och vara rådgivande i frågor som rör
   organisationens verksamheter för pensionärer.
- Lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser eller
   delar av remisser som rör pensionärer.
- Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
   i frågor som rör pensionärer.

Vilka är med:
Pensionärsorganisationerna:
- PRO i Jämtlands län (Pensionärernas Riksorganisation) – 3 ordinarie (varav 1 är vice ordf) + 3 ersättare
- SPF Seniorer i Jämtland Härjedalens distrikt (Sveriges Pensionärsförbund) - 1 ordinarie + 1 ersättare
- SKPF avd 30 Jämtland (Sveriges Kommunalpensionärers Förbund) - 1 ordinarie + 1 ersättare

Förtroendevalda från Region Jämtland Härjedalen: M (ordf), C, KD, S.


Sammanträden
Pensionärsrådet träffas sex gånger per år. 2021 års sammanträden äger rum: 28 januari, 18 mars, 27
maj, 26 augusti, 21 oktober, 9 december. Vid möten avhandlas främst aktuella/angelägna frågor om det
som händer i regionens olika verksamheter. Inbjudna medverkande från regionledningen redovisar och
besvarar rådets frågor. Mötena dokumenteras i protokoll som finns att ta del av på regionens hemsida.
Distriktsstyrelsen skickar ut protokollen till alla ordföranden och sekreterare i samtliga våra 19 föreningar. Dessutom skickas protokollen till samtliga RPR och KPR representanter inom distriktet.

Protokoll
Protokoll från sammanträden Klicka här

Valda ledamöter från SPF till Regionens pensionärsråd (RPR)
 under mandatperioden 2019 - 2022 är

Ordinarie:
Roland Johansson, SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden
Tel: 070-3753476     mail: sigvardpojken@telia.com

Ersättare:
Majvor Enström, SPF Seniorerna Frösön
Tel: 070-2193083     mail: teresia9@gmail.com

Samordnare mellan regionens Kommunala Pensionärsråd (KPR)
Roland Johansson, SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden
Tel: 070-3753476 mail: sigvardpojken@telia.com