ÄVO-rådet  Äldre samt vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd

ÄVO övergripande råd är ett forum för pensionärsföreningarna att föra dialog och lyfta frågor
av övergripande karaktär inom nämndens ansvarsområde: att leverera en värdig
äldreomsorg med trygghet och självbestämmande och att utveckla den omsorg som
nämnden levererar tillsammans med dem som berörs.
I rådet ingår representanter från de lokala pensionärsråden och politiker från Äldre samt
vård- och omsorgsnämnden. Rådet sammanträder tre gånger per år.

Ordförande: Marina Johansson (S)

För SPF Seniorerna:
Lena Gustafsson lena.gustafsson@spfseniorerna.se
Britt Johansson brittjohansson.gbg@gmail.com
Chris Ramberg ramberg.chris1@gmail.com

Anteckningar/protokoll: