Ur SPF Seniorernas stadgar

§ 1 SPF Seniorerna

Mom. 1 Ändamål

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Syftet är att ta tillvara äldres sociala och ekonomiska intressen samt bedriva lokalt, regionalt och nationellt påverkansarbete. Inom ramen för detta ändamål ska SPF Seniorerna arbeta med frågor om äldres hälsa och omsorg, boende, ekonomi samt rätt att arbeta.

Mom. 2 Värdegrund

SPF Seniorerna utgår i sitt arbete från en demokratisk grundsyn. Vidare är grunden för vårt ställningstagande diskrimineringslagen. Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Vi anser att rätten till ett gott och värdigt liv är av central betydelse. Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att förverkliga dessa värden fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet.

Mom. 3 Uppgift

Vi ska informera, skapa debatt och påverka i samhällsfrågor som berör seniorer. Samverkan kan ske med andra seniororganisationer, ideella organisationer, myndigheter och politiska företrädare. Vi ska främja social gemenskap. Vi ska främja folkhälsa och verka för ett livslångt lärande. Vi ska verka för forskning om äldre.