Stämman 2023

Oförändrad medlemsavgift, tre nya styrelseledamöter, varav en nygammal och inte en enda inkommen motion eller förslag från styrelsen. Så var stämman 2023.

Årets stämma ägde rum i en i det närmaste fullsatt sal i Finlandshuset i Stockholm. Totalt hade 120 personer registrerade sig till årets stämma, inklusive gäster, och 91 ombud fanns på plats för att rösta om distriktets verksamhet de kommande två åren. Stockholmsdistriktet är ett av få distrikt i landet som beslutat att endast ha stämma vartannat år.

Ministern sjuk, men ersattes

Dagen inleddes med ett uppskattat anförande av Anna Pettersson Westerlund, statssekreterare till Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). Äldreministern själv hade dessvärre blivit sjuk, men Anna Pettersson Westerlund engagerade åhörarna med sina ord om språkkrav och rätt till heltid för omsorgspersonal, välfärdsteknik och integritet, samt behovet av ett stabilt pensionssystem med en tydlig koppling mellan arbete, inkomst och pension.

Digitalisering och hyrcyklar

Efter paus för lunch tände sittande ordförande Ann Hedberg Balkå ett ljus för alla som lämnat oss under året som gått, och de närvarande samlades i en tyst minut.

Så förklarades stämman öppnad.

Ann Hedberg Balkå berättade kort om det arbete som bedrivits under året, däribland digitaliseringen av föreningarna och det allt starkare arbetet i distriktets samverkansgrupper.

Distriktet anordnade en politikerutfrågning inför valet, och har arbetat mot ålderism genom medverkan i en debattartikel mot SL:s ordbruk då biljettautomater togs ur drift, samt genom att kräva bättre ordning på stadens hyrcyklar. Med det ansåg stämman verksamhetsberättelsen för behandlad.

Vill utnyttja föreningarnas kompetens

Överskottet från året förklarades med att många möten skett via Zoom i stället för fysiskt, vilket minskat kostnaderna för aktiviteter. Att distriktet i första hand använder befintlig kompetens på sina utbildningar i stället för externa föreläsare bidrar också till minskade kostnader.

”Vi vill gärna använda oss av ännu fler kunniga personer ute i föreningarna”, påpekade Ann Hedberg Balkå och tillade att så som världen ser ut idag så kan det vara en fördel med ett litet överskott.  

Efter att stämman med stor majoritet beslutat att punkten för verksamhetsplan och budget är en ren informationspunkt lades dessa till handlingarna.

Inga nya förslag, men tre nya styrelseledamöter

Kongressåret till trots hade inte en enda motion inkommit till stämman. Inte heller styrelsen hade några förslag.

Ann Hedberg Balkå valdes om till ordförande i ännu en period och stämman beslutade att styrelsen inom sig får utse vice respektive andra vice ordförande.

Ewa Kardell, Margareta Sutton, Maris Sedlenieks, Monia Sturén och Lena Hedqvist valdes om och nya i distriktsstyrelsen blev Barbro Rhodin, Värmdö, Ritva Elg från Österåker som suttit i styrelsen tidigare och nu gör combeback, samt Per Hedenström, Järfälla.

Samtliga styrelsemedlemmar valdes för två år, för att 2025 återgå till att välja halva styrelsen vartannat val. Detta för att hamna i fas med förbundets arbetstermin.

Ingalill Larsson valdes till revisor med Anna-Liisa Puttonen som ersättare. Och till utomstående revisorer valdes Jesper Eriksson (ordinarie) samt Staffan (ersättare)

Den sittande valberedningen valdes om för ännu en period, men Jens Vollmer lämnar plats för Ann Utter som ny sammankallande.

Prisutdelning och tack

Efter prisutdelning i rekryteringstävlingen tackades de avgående styrelsemedlemmarna Lennart Eriksson, Eva Öhbom Ekdal samt Birgitta Hagström, som alla bidragit stort till distriktets arbete, av med varma applåder och varsin present. 

Nu dröjer det till 2025 innan det är dags för nästa distriktsstämma.

Lennart Eriksson, Eva Öhbom Ekdahl och Birgitta Hagström tackades av.