Styrelsen har ordet - Äldrepolitik

En av distriktsstyrelsens arbetsgrupper har fokus på äldrepolitik, något som berör såväl tillgänglighet och omsorg som föreningsliv. Ewa Kardell berättar mer om vad gruppen gör.

SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt bedriver påverkansarbete i regionala frågor som sjukvård, kollektivtrafik och kultur samt inom vissa frågor som påverkar stockholmare i stort, till exempel hanteringen av elsparkcyklar i innerstaden.

I distriktets lokalföreningar bedrivs lokalt påverkansarbete kring frågor som närmiljö, lokala äldreboenden osv och på riksnivå bedriver förbundet påverkan i frågor som rör seniorer i hela Sverige.

I distriktets grupp för äldrepolitik ingår fyra personer från distriktsstyrelsen: Lena Hedquist, sammankallande, Ann Hedberg-Balkå, Ritva Elg samt undertecknad Ewa Kardell. Ytterligare en person är adjungerad, Astrid Kågedahl för att i första hand arbeta med Stockholms stadsdelars råd. 

En respektingivande siffra

SPF Seniorerna deltar i alla lokala seniorråd, det vill säga alla SPR (stadsdelarnas råd) och deras övergripande KPR (kommunala pensionärsråd) som avser hela staden. Dessutom är vi representerade i samtliga kommuners KPR (kommunala pensionärsråd). 

Dessutom har Regionen sina råd där distriktet deltar med valda representanter. Sammanlagt omfattas cirka 80 råd och runt 500 valda ledamöter. En respektingivande siffra som borde ge oss stort inflytande över frågor som rör oss seniorer. 

För distriktet är det viktigt att ge alla råden stöd i sina respektive roller och hjälpa till att sy ihop regionalt och lokalt arbete i större utsträckning. Vårt huvudsakliga uppdrag i Äldrepolitikgruppen blir därmed att stödja alla råden i detta arbete. Andra frågor som rör äldrepolitik hanteras givetvis också av gruppen. 

Ett brett och viktigt område

När man pratar om äldrepolitik så visar det sig att många har uppfattningen att detta i princip bara rör äldreomsorg. Inget kunde vara mera fel. Politik som rör oss seniorer handlar om allt från tillgänglighet i kollektivtrafiken till möjlighet att bedriva social verksamhet. Som hur allmänna kommunikationer bör vara utformade så att de passar personer med rörelseinskränkningar, hur regionen ser på förebyggande arbete för oss seniorer, om det finns lokaler för träffar där vi som förening kan erbjuda ett stort och varierat utbud av aktiviteter, och om vi har möjlighet att få bidrag som ger oss möjlighet att driva verksamheten på ett bra sätt. 

Krävs mer och bättre information

Dessvärre är kunskapen om pensionärsrådens existens bristfällig hos allmänheten, men också hos våra egna medlemmar. För att råden ska kunna vara ett forum för opinionsbildning och sprida kunskap krävs det att man informerar bättre om pensionärsråden på exempelvis kommunernas och regionernas hemsidor. Även vi som organisation måste naturligtvis ta ansvar för detta.

Träffar för utbyte och inblick

Under våren kommer vi i distriktet att ta kontakt med samtliga råd och erbjuda träffar via zoom, i relativt korta möten och i mindre grupper. Det här arbetet påbörjade vi under pandemin och avser nu att ta upp igen.

Vi kommer också att anordna ett antal större träffar under året, då vi bjuder in personer som kan ge oss inblick i exempelvis regionens planer kring reformer och förändringar.

Kunskap gör vår röst starkare

Vår avsikt är att vara så lyhörda som möjligt och ge kunskaper och stöd där ni själva bedömer att ni behöver det. För att uppnå detta behövs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. Vi tror att formen med digitala träffar i mindre grupper ökar chansen för att detta forum blir kontinuerligt och gör det lätt att delta även om man befinner sig i länets utkanter. Nu hoppas vi att vi kan öka antalet deltagare. Ju mer vi vet om vilka frågor vi driver och varför de är viktiga, desto starkare blir vår röst.

Ewa Kardell
Ordförande SPF Tyresö samt ledamot i distriktsstyrelsen