Väntetiden för särskilt boende ökar

Nästan en kvarts miljon svenskar får någon form av äldreomsorg. I Socialstyrelsens nya rapport kan man läsa mer om insatser, väntetider och hur sådant som tillgång till utevistelse, personalens utbildning och aktiviteter påverkar måendet.

Väntetiden för att flytta in på särskilt boende har ökat generellt, men varierar stort mellan olika kommuner i landet. Dessutom har det antal läkemedel en enskild person tar i snitt också ökat, visar rapporten Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2024.

Glädjande nyheter är dock att förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre minskat, samt att bemanningen och personalens kompetens inom omsorgen ökat.

– Vi har sett att på boenden med högre andel utbildad personal är äldre mer nöjda med omsorgen jämfört med boenden med lägre andel utbildad personal, säger Michaela Prochazka.

Enligt Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2024 är trygghetslarm det vanligaste första stödet för äldre som behöver hjälp. Därefter följer, föga förvånande, hemtjänst och flytt till särskilt boende.

Fortfarande finns det brister i hur man möter minoriteter inom omsorgen, dels vad gäller hbtqi-personers behov, dels vad gäller personer som tillhör nationella minoriteter. 

Här kan du ladda ner och läsa rapporten: