Attityd 65+ ett nystartat projekt i Tyresö

SPF Seniorerna i Tyresö har ansökt om medel under två år från Allmänna Arvsfonden för att arbeta mot ålderismen i samhället. Projektet beviljades 2,8 miljoner kronor 1 juni 2022.  

Vi anser att ålderismen behöver angripas på många fronter. Vad kan då vara lämpligare än att en förening som består av medlemmar 65+ är med och medverkar till att förändra synen på äldre personer? 

Synlighet och utbildning 

Projektet avser att arbeta i två spår: Det ena handlar om att synas och höras i medier och bilda opinion, skriva insändare, artiklar, medverka i mässor mm. 

Den andra delen avser att ta fram någon form av utbildning / utvecklingsprogram som riktar sig brett i samhället. Den ska kunna anpassas och användas av olika grupper och till exempel medvetandegöra seniorerna själva så att man blir observant på när man blir utsatt, men även rikta sig till äldreomsorgspersonal i deras yrkesutövning, arbetsgivare med flera.  

Programmet blir sannolikt digitalt och kommer att kunna användas till självkostnadspris. 

Kunskap och forskning 

Vi kommer att samla seniorer till seminarier, fokusgrupper och referensgrupper för att bygga så mycket erfarenhetsbaserad kunskap som möjligt. Vi kommer också att samarbeta och ta del av forskningen kring ålderism i form av större föreläsningar och direkt medverkan i framtagandet av utbildningen. 

Flera samarbetspartners

Vi har idag samarbetspartner i flera SPF-föreningar samt i PRO i Tyresö, distriktsstyrelsen i Stockholm (referensgrupp), Nordiskt Valideringsforum med föreningen Sverige Kan och sektionen för Kravmärkt Yrkesroll, Nestor FOU med sin seniorgrupp. 
Exakt hur våra samarbeten ska se ut får utarbetas efterhand. Från föreningarna och NESTOR´s seniorråd ser vi framförallt ett deltagande i initialfasen då vi ska bygga upp kunskap kring vad ålderism kan bestå av. Inbjudningar till föreläsningar, fokusgrupper mm. 
Distriktsstyrelsen SPF Seniorerna i Stockholms län ser vi som referensgrupp och bollplank och för spridning i länet.  Distriktsstyrelsen kan även hjälpa till med att förankra projektet i förbundet. 
Förbundet är också en viktig samarbetspartner i förlängningen, när projektet väl kommit igång. 
Från NESTOR och Nordiskt Valideringsforum samt den ideella sektionen i föreningen Sverige Kan, Kravmärkt Yrkesroll, ser vi i förlängningen stöd i framtagandet av en utbildning samt förankring i den yrkesverksamma delen av vård och omsorg om äldre. 


Ewa Kardell 
Ordförande i Tyresö SPF och projektets styrgrupp