Bättre äldreomsorg

Uppdaterades: 23 december 2020

Ta ansvar och agera för en bättre äldreomsorg


På gott och ont är äldreomsorgen i blickfånget. Pandemin har synliggjort
problem som vi och andra har påtalat under lång tid, här i Region Stockholm
och i våra kommuner. Både IVO och Coronakommissionen har nu pekat på
en rad allvarliga brister.

I sin granskning riktade IVO kritik mot vården och behandlingen av äldre på
särskilda boenden i samtliga 21 regioner, inklusive Region Stockholm.
Bristerna har sin grund i otillräcklig kompetens hos personalen, bland annat
geriatrisk kompetens, och frånvarande medicinsk ledning.
Bemanningsproblem och otrygga anställningar bidrar också. Det finns även
positiva exempel, kommuner med en handlingskraftig medicinsk
ledningsorganisation som lyckats hejda smittspridningen att dra lärdom
ifrån.

Coronakommissionens första rapport bekräftar äldreomsorgens tillkorta-
kommanden och strukturella brister. Det yttersta ansvaret för vården och omsorgen vilar på regeringen. Men också regionen och kommunerna här i Stockholm har ansvar för att länge har försummat omsorgens brister.

Kommuner och regioner kan agera redan nu, genom en bättre samverkan så
att vården helt utgår från den enskilde patientens behov. Likaså organisation, schemaläggning, kompetenshöjning och anställningsvillkor ansvarar arbets-marknadens parter för. Förstärk den medicinskakompetensen och öka antalet geriatriker.

Det håller inte att vänta eller peka på andra om ni menar allvar med en bättre
äldreomsorg. Som senior ska man vara trygg med att få den vård och omsorg man behöver, när man behöver den och oavsett var man bor.

Stockholm 2020-12-18

Distriktsordförande, SPF Seniorerna Ann Hedberg Balkå
Monica Ungerholm, ordförande SPF Seniorerna Värmdö

Publicerades: 23 december 2020 Uppdaterades: 23 december 2020