16/11 2023 Petra Aldén Ruud om Göteborgs äldsta invånare

Tordagen den 16 november samlades ett 80-tal av SPFs medlemmar i Dalheimers hus för att lyssna till arkeolog Petra Aldén Ruud från Rio, Göteborgs Natur- och Kulturkooperativ. Petra, som är specialist på järnåldern, berättade om de senaste årens stora utgrävningar i Majorna, i Gammelstaden och i Sandarna. 
Vi fick en snabb genomgång av de bestämmelser som gäller för byggnation på platser där man kan misstänka att det finns lämningar från gammal tid. Den som vill bygga är skyldig att kontakta staden så att specialister kan göra en inventering, en utredning och därefter en förundersökning om vilka lämningar från gammal bebyggelse som finns i marken. Baserat på resultaten görs en bedömning om det skall göras en regelrätt arkeologisk undersökning.
Petra visade bilder på hur arkeologerna bär sig åt för att arbeta sig nedåt i jordlagren till dess att det inte finns mer att hämta. Svårt är det att föreställa sig de stora förändringar som havsytan gått igenom under årtusendenas gång.
Fynden som arkeologerna gör är av skiftande slag - flintskärvor - ofta så vassa att de som gräver får skärsår! - flintföremål, skelettdelar av djur och människor, rester av gammalt trä, keramikskärvor... Allt dateras och magasineras så att forskare kan få tillgång till materialet också framöver allt eftersom metoder för analys utvecklas. 
Hitintills har arkeologerna hittat boplatser som är 8 000 år gamla i Sandarna. Hela 55 600 fyndplatser har registrerats i Västra Götaland. På Masthuggstorget, under Kommersen, hittades t.ex.. rester av långa pirer, en del byggda av kasserade båtar, och ett antal konstruktioner som stadens tidigare invånare använt sig av för import av gods, för fiske och handel. Älvsborgs Slott vid Klippan är ett annat område som står i tur att grundligt undersökas.
Genom metodiskt arbete, avancerade analysmetoder och kunskap om geologiska tidsepoker m.m. kan så arkeologerna och andra specialister skapa en bild av vad som tilldragit sig på just den platsen vid vilken tidspunkt. Och på så sätt återge och levandegöra vår stads och vårt lands historia.
GM rapporterade