Enkät -studie om äldres hälsa

Enkät - Studie om äldre personers upplevda hälsa före och efter pandemin under våren 2022

Studien är ett examensarbete som är en del av kandidatexamen för Hälsovägledarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). SPF Åkerbäret tycker det är viktigt att stödja forskning som görs om äldre och stödjer därför denna studie.

Syftet med studien är att undersöker hur personer över 65 år upplever sin hälsa före och efter pandemin. Studien lyfter ämnen som kost, mående och fysisk aktivitet och tar cirka 10 minuter i anspråk för att fylla i. Målet är att se hur en händelse som pandemin har påverkat äldres uppskattade hälsa.

Redovisning av resultatet kommer att ske på gruppnivå och ingen deltagare kommer att kunna identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande i utbildningen och lärare som ett examensarbete samt en skriftlig rapport samt eventuell vetenskaplig artikel.

Den information som Du lämnar i enkäten kommer att förstöras efter att examensarbetet är publicerat.

Deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Deltagande i studien är helt anonym.  

Är Du intresserad av att delta i studien, fyll då i enkäten nedan. Genom att fylla i enkäten och lämna in enkäten ger du samtycke till att dina svar får användas i studien. Senast dag för att svara på enkäten är den 20 maj.

Länk till digital enkät: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=i0BTVM2mHkyLEBi1APtUTmuChN0b9wpAuzMxp6b-5ZtUMlRHOVkwTks2QUhZTFdOWlpERlNPS1dWTCQlQCN0PWcu

Hoppas du har möjlighet att medverka!