KPR

KPR - Kommunala Pensionärsrådet i Luleå Kommun

Kommunala Pensionärsrådet KPR har uppdragits av kommunstyrelsen att vara det organ som representerar pensionärerna i Luleå kommun.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) möts 3-5 ggr/år. Protokoll finns på Lulea kommun.se/KPR.

SPF Luleå har två representanter i rådet. Lars Forsell, SPF Mjölkudden och Annika Sandberg, SPF Åkerbäret.

Ändamålet med KPR är att främja dialog och ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte mellan Luleå kommuns beslutsfattare och den målgrupp rådet representerar. Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Syftet är att:

  • tillföra kommunal verksamhet och planering intresseorganisationernas perspektiv
  • ge representanterna i pensionärsrådet möjlighet att påverka kommunens fortsatta utveckling
  • vara ett forum för informations- och kunskapsspridning.

Rådet har i uppdrag att

  • vara remissinstans i ärenden av strategisk betydelse. Svar på remisser kan ske enskilt eller samordnat även mellan rådsmöten.
  • följa förändringar i äldres behov av samhällets service.

Kommunens representanter ska samråda och informera om planerade förändringar som har betydelse för rådets målgrupp.

Har du frågor som du vill skall aktualisersas i KPR kontakta i så fall någon av våra representanter i KPR.

Du kan läsa mer på Luleå kommuns hemsida

Annika Sandberg
Mejladress: annika.sandberg@comacon.se
Telefon: 070-340 00 88