Arbetet med äldrepolitiska frågor i Sollentuna

Pensionärsorganisationerna i Sollentuna (SPF Seniorerna Tunasol, SPF Seniorerna Grindslanten/RPG /PRO/Demensföreningen) arbetar aktivt för att påverka kommunens politik för äldre. Som exempel kan nämnas bostäder av olika slag, hemtjänst och bostadsanpassning, välfärdsteknik och seniorträffar. Även stadsplanering och tillgänglighetsfrågor ingår.

Kommunerna är skyldiga att samverka med pensionärsorganisationerna i frågor som rör äldre. Sollentuna kommun har valt att göra det dels genom det Kommunala pensionärsrådet (KPR), dels genom fortlöpande kontakter mellan pensionärsorganisationerna och berörda nämnder och tjänstemän. För att vår möjlighet att påverka ska bli effektiv har vi sedan ett antal år ett samarbete med övriga pensionärsorganisationer (PRO Sollentuna, RPG i Sollentuna, SPF Seniorerna Grindslanten) och Demensföreningen i Sollentuna.

KPR är ett referensorgan som lyder under kommunstyrelsen. Rådet leds av Vård- och omsorgsnämndens ordförande. Ledamöterna utses av de politiska partierna och pensionärsorganisationerna. Demensföreningen i Sollentuna är adjungerad till rådet. KPR sammanträder fyra gånger per år.

Det är viktigt att notera att det inte är bara Vård- och omsorgsnämndens frågor som berör äldre utan även frågor i Samhällsbyggnadsnämnden, Natur- och tekniknämnden samt Kultur och fritidsnämnden.

Äldrerådet

Pensionärsorganisationerna och Demensföreningen i Sollentuna samarbetar i Äldrerådet. I rådet ingår de personer som är utsedda av respektive organisationer att vara ledamöter och ersättare i KPR samt de som ansvarar för Äldrerådets olika arbetsgrupper. En viktig uppgift för Äldrerådet är att på olika sätt medverka till att det finns ett uttalat äldreperspektiv inom de politikområden som berör äldre.

Äldrerådets arbetsgrupper

Ett antal arbetsgrupper med ansvar för frågor som är särskilt viktiga för äldre har bildats. Arbetsgrupperna kan variera beroende på behov. Samverkan med tjänstemännen är angelägen för alla arbetsgrupper. För att kunna påverka processen behöver grupperna komma in i ett tidigt skede av beredningen av ärenden.

Boendefrågor/Seniorboenden

Gruppen bevakar frågor som rör bostäder för äldre, framförallt seniorboenden. Gruppen samverkar med Samhällsbyggnadsnämnden och bevakar äldreperspektivet i detaljplaner. Gruppen har även kontakter med Sollentunahem angående deras senior/trygghetsbostäder och kring information på deras hemsida.

Besöksgrupp särskilda boenden

Gruppen besöker särskilda boenden i kommunen för att träffa ledningen och få svar på frågor gällande villkoren för boende och personal.

Förebyggande insatser

Gruppen har bildats för att bidra till att förebyggande verksamhet för äldre utvecklas. Den har sammanställt information om olika förebyggande insatser. En pärm med uppgifter om vad olika aktörer erbjuder finns på alla vårdcentraler. Gruppen samarbetar med AB SOLOM som har Vård- och omsorgsnämndens uppdrag att ordna förebyggande verksamhet för äldre. Gruppen är delaktig i vård- och omsorgskontorets pågående utredning om förebyggande insatser.

Hemtjänst/välfärdsteknik

Gruppen besöker hemtjänstutförare för att få svar på frågor gällande villkoren för kunder och personal. I vård- och omsorgskontorets pågående genomlysning av hemtjänsten är det viktigt att gruppen medverkar med sin kunskap. Detsamma gäller välfärdsteknik som successivt införs i hemtjänsten för att underlätta för äldre att kunna leva ett självständigt liv.

Tillgänglighet

Gruppen samarbetar med Trafik- och naturnämnden för att bevaka tillgänglighetsfrågor. Liksom boendegruppen granskar tillgänglighetsgruppen detaljplaner och lämnar synpunkter.

Om du vill veta mera om eller delta i arbetet med de äldrepolitiska frågorna kontakta: 
elisabeth.bergendal@telia.com, telefon 072-710 66 55

s.goran.ahlberg@gmail.com
, telefon 070-612 04 85