SPF Seniorerna Edsbyn

Historik över vår förening sedan starten.

Historik SPF Edsbyn
En historik kan bli omfattande med ett oändligt antal detaljer. Vår sekreterare Erland Olsson har forskat i arkiven och ger här en tillbakablick i historien. Texten är också underlag för Erlands anförande vid föreningens 50-årsjubileum 2004. Ytterligare material och naturligtvis protokoll finns i arkiv från senare delen av 1970 talet. Arkivmaterial från tidigare år har förstörts av en tidigare ordförande efter oenighet i valförfarande. Förbundets namn från början var SPRF Sveriges Folkpensionärers Riksförbund Namnet behöll man fram till 1986 då man förenklade det till nuvarande SPF. (Sveriges Pensionärsförbund). SPRF Edsbyn bildades den 22 maj 1954 efter ett sammanträde under ledning av representant från styrelsen i Bollnäs. Eftersom protokoll och handlingar från starten fram till 1975 saknas är uppgifterna från föreningens första tid få.

Ordförande.
Föreningens första ordförande var plåtslagare Frans Albin Svensson som efterträddes av Axel Sörman. Viktor Törnberg efterträdde Axel Sörman som ordförande 1960. Under åren 1961-1973 var Törnberg även Förbundets ordförande med förbundsexpeditionen förlagd till Alfta och sedermera Edsbyn. Anna Jonsson efterträdde 1978 Törnberg som ordförande. Viktor Törnberg blev bortröstad på årsmötet och beklagade valberedningens agerande då han hade för avsikt att sitta kvar som ordförande. Anna Jonsson verkade som ordförande fram till 1986 då hon efterträddes av Sven Prim. 1991 övertog Sven Eriksson ordförandeskapet. P.g.a sjukdom inträdde Sven Westin 1996 som ordförande ett år varefter Sven Eriksson återkom som ordförande. Inga Gagnehed övertog ordförandeskapet 1999 efter Sven Eriksson. Inga Gagnehed efterträddes 2008 av Dan Hälsing.

Verksamhet.
1977 bildades det Kommunala Pensionärsrådet efter påtryckningar från Viktor Törnberg. Till rådets förste ordförande valdes Sven Prim. Som representanter från föreningen utsågs Paul Degner och Anna Jonsson.
1979 startade en cirkel med sång och musik och Jonas Åberg som ledare. Detta blev början till sedermera sång-och musikgruppen. Sång-och musikgruppen medverkar vid möten och fester och är flitigt engagerad även av andra föreningar och sammanslutningar. En syförening har varit verksam i många år. Gruppen tillverkar handarbeten som blir fina vinster i föreningens lotterier. Tidigare hade man s.k. distriktssamkväm (som regel två gånger per år) där ett antal föreningar var inbjudna. Föreningar från Hälsingland och Dalarna inbjöds. Decembermötet kallas sedan länge "Lilla Julafton" och är mycket populärt bland medlemmarna. Det fanns en tid när medlemmarna medförde en julklapp som byttes på julfesten. Månadsmöten har vid olika tillfällen förlagts till andra orter t.ex. Öjung eller Skålsjön. Medlemmarna fick då åka buss till mötet. Dans har arrangerats genom åren i samarbete med andra organisationer t.ex PRO eller Kvinnoklubben. Föreningen samarbetar aktivt med Väntjänsten på olika sätt bland annat medverkar vår Sång & Musikgrupp. På senare år har medlemmarna på månadsmöten fått information av representanter från bl.a. Försäkringskassan, Hälso-och Sjukvårdsnämnd, Ljusnans taltidning, Posten m.fl. Kommunen delger föreningen information regelbundet. SPF Edsbyn har också samarbete, Fyrklövern, med föreningarna i Alfta, Bollnäs och Arbrå där styrelserna träffas 4 gånger per år. 1987 gjorde föreningen en namnändring genom tillägget Voxnadalen (Voxnadalingarna står det i protokollen) Hos Alfta Pensionärsförening blev misnöjet stort och man framförde sitt ogillande till Edsbyn. I brevet står: Voxnadalen är ett geografiskt begrepp som omfattar också hela Alfta och går in en bra bit i Bollnäs kommun. Framhölls att vägverkets skyltning sitter redan i Söräng. Namnet ändrades tillbaks 1996 till SPF Edsbyn.

Resor.
Reseverksamheten har varit livlig inom föreningen. PÅ 70- och 80-talen hade man en till två fyradagarsresor plus endagsresa. Förutom resor inom Sverige reste man också till Finlan, Danmark och Norge. På 90-talet hade man studiecirklar på vintrarna där man "läste in" olika landskap för att sedan på somrarna besöka dess med några dagars resor. Efter år 2000 har man endast haft endagsresor.

Studieverksamhet.
Studieverksamheten var också livlig ända in på 90-talet. Föreningen hade ända upp till fyra cirklar per år. Man studerade bl.a. språk, litteratur, olika resmål m.m. Nu har intresset för studiecirklar avtagit.

Utdrag från protokoll.
Protokoll från 1967 ger besked om att man värnat om ordning och reda i föreningen. Det står: .......medlemmar som uppträder störande på medlemsfester och resor skall varnas och vid upprepning uteslutas. ......sämre gick det på...resan som gick back med 10 000 kr p.g.a. att deltagarantalet sjönk med 4 resenärer p.g.a. omständigheter. 1971 besvärade sig föreningen hos kommunstyrelsen över varubussarnas indragning och hemställde att kommunen ordnar och bekostar utkörning av varor. En framställan till Fiskevårdsföreningen om fri fiskekort för pensionärer gav inget resultat. Framfört yrkande om bättre isolering av temporära åldringsbostäder. I protokoll från årsmötet 1986 står det ang. fråga om kabel-TV: Hemställdes att skicka protokollsutdrag till kommunen och bostadsstiftelsen att föreningen ställde sig helt avvisande till kabel-TV-installation.

Jubileumsfester
1979 hade föreningen 25-årsjubileum,
1984 30-årsjubileum
1994 40-årsjubileum.
Vid samtliga jubileum hyllades föreningen av representanter från Förbund, distrikt, kommun och grannföreningar.

Slutord
Föreningen arbetar för att medlemmarnas intressen skall beaktas bland annat vad gäller pensioner, skatter, tillgången på vård och service. Men föreningen verkar också för att skapa en social samvaro och erbjuder många olika aktiviteter, t.ex. möten, resor, friskvård, sång-och musikgrupp, handarbetsgrupper m.m. Ett jubileum är ett tillfälle där man blickar inte bara bakåt utan också framåt. Den värld som fanns när föreningen bildades finns inte mer. Vi lever idag i ett annat samhälle med andra förutsättningar och värderingar och där föreningen också har att förändra sig och vara medveten om att ständigt nya frågor dyker upp.
Det behövs starka pensionärsorganisationer för att lösa kommande frågor på ett för pensionärerna bra sätt.