Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2017

SPF Seniorerna Edsbyn

Protokoll fört vid Årsmöte
Tid: 2017-02-17
Plats: Smyrnakyrkans Festvåning.

Ordförande Dan Hälsing hälsade välkommen till de närvarande.
Minnesstund följde för de 17 medlemmar som avlidit under det gångna året.
Denna inleddes med ljuständning och i samband därmed, hölls en tyst minut.
Därefter sjöngs psalmen "Härlig är jorden" unisont. Kören framförde 4 vackra sånger. En dikt lästes av Linnea Adler.

Mötesförhandlingar

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Dan Hälsing hoppades på givande årsmötesförhandlingar och förklarade 2017 års årsmöte öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Dan Hälsing.
Till sekreterare för mötet valdes Karin Lindbäck.

§ 3 Val av två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Inga Bäckström och Åke Jonsson.

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande
Meddelades att kallelse skett dels programbladet vilket gått ut till
samtliga medlemmar, dels genom annons i Voxnadalsnytt och påminnelse samt på föreningens hemsida.
Mötet godkände kallelseförfarandet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen i sin helhet.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse
Sekreterare Karin Lindbäck föredrog verksamhetsberättelsen
Dan Hälsing föredrog årsbokslutet. Åke Jonsson, föreningens revisor föredrog revisionsberättelsen.
Handlingarna godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet, för den tid revisionen omfattar.

§ 8 Beslut om ersättningar till styrelse samt övriga ersättningar
Förslag presenterades gällande ersättning till styrelse och funktionärer.
Mötet godkände förslaget vilket lades till handlingarna

§ 9 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit varför denna punkt frångicks.

§ 10 Beslut om budget och plan för verksamheten.
Budget
Redogjordes för styrelsens förslag till budget för år 2017.
Mötet godkände budgetförslaget vilket lades till handlingarna.
Plan för verksamheten
Redogjordes för styrelsens förslag till plan för verksamheten 2017
Mötet godkände förslaget vilket lades till handlingarna.

§ 11 Beslut om avgift för nästkommande år
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för nästkommande år, 2018, 250 kr. Dan meddelade att hela avgiften betalas in till förbundet, som därefter betalar ut 12% till distriktet och 36%, 90 kr till föreningen.

§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
Styrelsen föreslog oförändrat antal styrelseledamöter, 8 st.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 13 Val av ordförande
Årsmötet valde Dan Hälsing till ordförande för en tid av ett, (1) år, omval.

§ 14 Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter;
Årsmötet valde;
Omval Karin Lindbäck, Gun Mårtensson, Maj Britt Jonsson, Inga Bäckström. Samtliga valda på 2 år

§ 15 Val av revisorer och suppleanter
Årsmötet valde;
Sverker Nilsson, omval, Åke Jonsson, omval till revisorer på 1 år, och Nils Eriksson, omval, till revisorsuppleant på 1 år

§ 16 Val av valberedning
Mötet valde Björn Hallfors, 1 år, som valberedare.
Anna Stina Lindberg, 3 år.

§ 17 Val av ombud och ersättare till distriktsstämma
Mötet beslutade att styrelsen utser ombud, ett (1) plus fyra(4)
samt ersättare till distriktsstämman i Järvsö.

§ 18 Val av ledamot samt suppleant i kommunala pensionärsrådet
Årsmötet valde Gunnar Gudmundsson, omval, som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR)och Dan Hälsing som ersättare.
.
§ 19 Behandling av förslag till olika befattningar
Mötet beslutade att styrelsen utser personal till olika befattningar.

§ 20 Nya frågor.
Inga nya frågor fanns.

§ 21 Överlämnande till ny ordförande för avslutning
Dagens ordförande tackade för visat intresse.
.
Mötet avslutades av Dan Hälsing som tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare 1 år.