Årsmötesprotokoll 20 augusti 2021

Protokoll från ett försenat årsmöte på grund av pandemin

Protokoll fört vid årsmöte SPF Seniorerna Edsbyn
Datum:           2021-08-20
Plats:               Pingstkyrkan Edsbyn
Tid:                 Klockan 12.00

Ordförande Dan Hälsing hälsade välkommen till dom närvarande.
Därefter bjöds medlemmarna på en god lunch med fläskfilé och potatisgratäng med tillbehör, som har tillagats av Pingstkyrkans personal.
Minnesstund följde för de 10 medlemmar som avlidit under det gångna året.
Med stående medlemmar inleddes minnesstunden med ljuständning och uppläsning av namn och i samband därmed, hölls en tyst minut.
Därefter sjöngs psalmen ”Härlig är jorden" gemensamt ackompanjerad av paret Sandström "Vi Två".

Mötesförhandlingar;

1 Mötets öppnande
Ordförande Dan Hälsing hoppades på givande årsmötesförhandlingar och förklarade 2021 års årsmöte öppnat.

2 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Ingemar Ehn.
Till sekreterare för mötet valdes Ingegerd Sundberg.

3 Val av två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gunnar Gudmundsson och Maj-Britt Jonsson

4 Mötets stadgeenliga utlysande
Meddelades att kallelse skett dels genom två annonser i Voxnadalsnytt, en i juli och en i augusti. samt på föreningens hemsida.
Mötet godkände kallelseförfarandet.

5 Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen i sin helhet.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse
Sekreterare Ingegerd Sundberg föredrog verksamhetsberättelsen.
Kassör Britta Wennberg föredrog årsbokslutet.
Ingemar Ehn läste upp revisionsberättelsen, som föreningens revisorer hade
lämnat och skrivit  under.
Handlingarna godkändes av mötet och lades till handlingarna.

7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet, för den tid revisionen omfattar.

8 Beslut om ersättningar till styrelse samt övriga ersättningar
Föreningens ordförande Dan Helsing presenterade förslag på gällande
ersättningar till styrelse och funktionärer.
Mötet godkände förslaget vilket lades till handlingarna.

9 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit varför denna punkt frångicks.

10 Beslut om budget och plan för verksamheten.
Budget
P g a av rådande pandemi och verksamheten inte har varit som tidigare,
är det svårt få rätt siffror på kommande budget, om man skall gå efter
föregående års resultat. Detta kan vi tyvärr inte göra något åt, men
ett förslag gjordes ändå till budget för år 2021
Mötet godkände budgetförslaget, vilket lades till handlingarna.

Plan för verksamheten
Att planera för verksamheten för kommande året är svårt att göra för närvarande, och vi måste därför vänta och se, hur läget blir framåt med anledningen av den rådanden pandemin.
Utvecklingen syns i slutet av året, då det under den senaste tiden inte har varit normala förhållanden.
Inga synpunkter lades fram på mötet angående budget och verksamhetens plan.

11 Beslut om avgift för nästkommande år
Årsavgiften blir oförändrad 280 kr.
Fördelningen av årsavgiften enl. följande: 160 kr går till förbundet,
30 kr går till distriktet och 90 kr går till föreningen.

12 Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
Styrelsen föreslog oförändrat antal styrelseledamöter,
åtta ledamöter plus ordförande.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

13 Val av ordförande
Årsmötet valde Dan Hälsing till ordförande för omval på ett år.

14 Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter:
Årsmötet valde:
Fyllnadsval Sture Hanson från och med 2021-08-20.
Övriga ledamöter kvarstår till Årsmötet i februari 2022.

15 Val av revisorer och suppleanter
Omval John Ondahl som revisor.
Omval Sverker Nilsson som revisor.
Omval Nils Eriksson som revisorsuppleant.
Samtliga valda på ett år.

16 Val av valberedning
Mötet valde Björn Hallfors som valberedare.

17 Val av ombud och ersättare till distriktets årsstämma
Ordförande Dan Hälsings förslag på mötet var att utse förutom ordförande
även fyra ombud till distriktsstämman, som planeras den 9 september 2021.

18 Val av ledamot samt suppleant i kommunala pensionärsrådet
Årsmötet valde Ann-Marie Bergens som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR) och Dan Hälsing som ersättare.

19 Behandling av förslag till olika befattningar
Mötet beslutade att styrelsen utser personal till olika befattningar, vilket
ordförande Dan Hälsing bekräftade, att det löses internt i styrelsen.

20 Övriga frågor.
Inga fler frågor behandlades.

21 Överlämnande till ny ordförande
Dagens ordförande tackade för visat intresse och överlämnade klubban till ordföranden Dan Hälsing, som tackade Ingemar Ehn för väl genomfört årsmöte och överlämnade en blomsterbukett. Dan Hälsing tackade för förtroendet att leda föreningen till nästa år.

22 Avslut av årsmötet 2021-08-20
Efter årsmötesförhandlingarna följde underhållning av musikduon "Vi Två" med fin musik och sång. Därefter blev det kaffe och bakelse, lotteridragning och mer musikunderhållning.

Därmed avslutades årsmötet av ordförande Dan Hälsing.

Underskrifter:

 ………………………………..                      …………………………………
          Ingemar Ehn                                            Ingegerd Sundberg
           Ordförande                                               Sekreterare                               

           Justeras                                                    Justeras

...................................................                         ...............................................                               Maj-Britt Jonsson                                       Gunnar Gudmundsson

 

           Originalet är justerat.