Årsmöte 2019

Årsmötesförhandlingar 2019

  • Sekreterare Gunnar J,Ordförande Berit R,Kassör Gunnar L.

P R O T O K O L L
Fört vid SPF Kaprifolens årsmöte 2019-02-13
Lokal: Skaftö Folkets Hus, Grundsund
§ 1. Ordförande Berit Rydberg öppnade mötet inför drygt 60 medlemmar.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Till mötesordförande valdes Berit Rydberg och till sekreterare Gunnar Josephson.
§ 4. Till justerare av protokollet valdes Fleming Brunnhage och Börje Magnusson.
§ 5. Årsmötet bedömdes vara stadgeenligt utlyst.
§ 6. Sekreteraren läste upp föreningens verksamhetsberättelse för 2018. (Finns som bilaga)Dokumentet fanns också i pappersform och på storbild för deltagarna att ta del av. Mötet godkände redogörelsen som lades till handlingarna.
§ 7. Kassören, Gunnar Lundqvist, redogjorde för föreningens ekonomi vid årsskiftet. På banken finns ca. 40 000 kronor. Bidrag har erhållits från Lysekils kommun och från Studieförbundet Vuxenskolan. Ordförande påpekade att Kaprifolen har resurser att subventionera någon verksamhet om det känns påkallat. Mötet godkände redogörelsen.
§ 8. Revisorer har varit Bengt Knutsson och John-Erik Svensson. I deras frånvaro upplästes revisionsberättelsen av sekreteraren. Mötet godkände redogörelsen, som finns bilagd.
§ 9. Frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret besvarades med ett unisont JA.
2.
§ 10. Styrelsearvoden: för det gångna året var 3 800 kronor som delades lika mellan ledamöterna. Styrelsen föreslog mötet att höja summan till 4 000 kronor, eftersom vi utökar antalet styrelsemedlemmar till åtta (se § 14) . Förslaget godkändes av mötet.
§ 11. Medlemsavgiften för år 2020 föreslogs vara 250 kronor, vilket godkändes.
§ 12. Budget; kassören redogjorde för hur våra intäkter och kostnader löper under året. Den största inkomstkällan är månadsmötena, där lotterier också bidrar. Beloppen är ganska likartade över året, liksom de bidrag vi får. Kostnaden för arrangemangen varierar beroende på arvoden och dylikt. Styrelsen har därför inte ansett att en budget, fastslagen vid årsmötet, skulle underlätta eller vara ett lämpligt styrinstrument för verksamheten. Ordföranden påpekade att vi i stället försöker få mötena att gå med vinst så att vi ibland kan kosta på oss ett dyrare program. Det visar sig också i föreningens ekonomiska resultat att vi redovisat vinster de senaste fem åren som nu ackumulerats till vårt utgående kapital på 40 000 kronor. Mötet godkände redogörelsen.
§ 13. Val av ordförande för kommande år: Berit Rydberg var föreslagen och omvaldes enhälligt.
§ 14. Val av övriga ledamöter: mandattiden för Berit Lundh, Ketty Magnusson, Gunnar Lundqvist och Gunnar Josephson har utgått. Samtliga omvaldes på två år. Berit Bjurulf och Carla Laurell har ett år kvar på sina mandat. Dessutom invaldes Leif Höglind som ny ledamot i styrelsen på två år. Styrelsen består alltså nu av åtta ledamöter.
§ 15. Revisorerna, Bengt Knutsson och Sven-Erik Svensson omvaldes.
§ 16. Val av representanter till Bohusdistriktets stämma: beslöts att överlåta på styrelsen att utse dessa.
§ 17. Val av representanter till KPR: beslöts att överlåta på styrelsen att utse dessa.
§ 18. Valberedning: Kaprifolen har inte haft en valberedning under ett par år på grund av svårigheter att få kandidater till uppdraget. Styrelsen lovade dock,
3.
genom ordföranden, att under året försöka få till stånd en sådan. Mötet godkände förslaget.
§ 19. Inga motioner hade inkommit.
§ 20. Övriga frågor; Allsing Carlsson meddelade att Kinnekulleresan blir den 27 maj. Program meddelas senare. Berit Lundh meddelade att hon bokat ett studiebesök på AB VOLVO den 27 mars. Egna bilar. Ketty Magnusson har bokat 30 biljetter till en musikalförställning på Östrabo-teatern i Uddevalla, "Från Broadway till Duvemåla". Anmälan senast 28 februari. Frågan om en kurs/cirkel i datahantering togs upp av sekreteraren. Denne meddelade att han har kontakt med Gullmars-Data som kan arrangera en utbildning, men som i stället råder varje person som anser sig behöva vidareutbildning i ämnet att ta en "privatlektion". Det visar sig vara svårt att samtidigt undervisa flera med olika kunskapsnivå och få ett bra resultat. En timmes lektion kostar 690 kronor, men med RUT-avdrag 50% blir det endast 350 kronor för en timme. Den timmen, eller två, anses ge betydligt bättre resultat till ungefär samma kostnad än en cirkel under flera pass. OBS att en cirkelavgift inte ger rätt till RUT-avdrag! Flera intresserade fick firmans kontaktkort. Berit Bjurulf gav en kort rapport gällande äldreboendet på Skaftö. Frågan har inte kommit längre i kommunen.
Den nya personuppgiftslagen innebär att t.ex. reportagen i Lysekilsposten från våra möten måste bli mer restriktiva när det gäller bilder på deltagarna där personnamnen är utsatta. I sin striktaste form krävs underskrivna medgivanden från personerna i fråga. Efter diverse buanden beslöts att tillsammans med LP komma fram till en hanterbar form. Reportagen är ju en viktig del i vår marknadsföring.
§ 21. Ordförande Berit tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.
Skaftö den 13 februari 2019
Berit Rydberg, ordförande Gunnar Josephson, sekreterare
4.
Gunnar Lundqvist, kassör Ketty Magnusson
Berit Bjurulf Berit Lundh
Carla Laurell
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++