Årsmötesprotokoll

S P F K A P R I F O L E N
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2021- 09 -15
Uppskjutet från februari 2021, gäller verksamhetsår 2020.
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Gunnar Josephson, som hälsade ett sjuttiotal medlemmar välkomna.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Gunnar valdes till ordförande för mötet och Agneta Josephson till sekreterare, då övriga styrelseledamöter var upptagna med serveringsuppgifter.
§ 4. Till justerare valdes Fleming Brunnhage och Gunnar Lindegren.
§ 5. Datum för årsmötet annonserades genom kallelse vecka 33. Mötet ansåg därför att det varit vederbörligen utlyst. Det skulle normalt ha genomförts i februari, men pandemin har förskjutit all
tidigare planering.
§ 6. Parentation: Styrelsen har icke noterat något dödsfall bland medlemmarna under året.
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av ordföranden, varefter det godkändes av mötet.
§ 8. Kassören rapporterade att Föreningen för närvarande har ca. 50 000 kronor i bank och kassamedel.
§ 9. Revisorernas berättelse upplästes av sekreteraren i revisorernas frånvaro. De hade inga reservationer och rekommenderade mötet att bevilja ansvarsfrihet.
§10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, 2020.
§ 11. Styrelsearvoden: inga arvoden har utbetalats under året, då verksamheten legat mer eller mindre nere. Kommande år, 2022, tillämpas tidigare system med en fast summa som fördelas på
styrelsemedlemmarna.
§ 12. Beslöts bibehålla årsavgiften 250 kronor.
§ 13. Gunnar Josephson omvaldes till ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte i februari 2022.
§ 14. Styrelsen i övrigt: Leif Höglind har begärt att få avsluta sitt styrelseuppdrag. Han ersätts av Margareta Edwall som invaldes på 2 år, i praktiken fram till årsmötet 2023. Margareta är ny
medlem och hälsades välkommen som ny styrelseledamot. Berit Bjurulf och Carla Laurell omvaldes på två år, också fram till årsmötet 2023. Övriga ledamöter kvarstår fram till årsmötet
2022.
§ 15. Revisorerna: Bengt Knutsson omvaldes för ytterligare ett år. Då John-Erik Svensson flyttat från Skaftö skall en ny revisor utses. Mötet kunde inte presentera något namn, men styrelsen fick mandat att finna lämplig person.
§ 16. Representation vid Bohusdistriktets stämma: styrelsen fick mandat att inom sig utse representant-/er.
§ 17. Mötet godkände samma förfarande som i § 16 för Kaprifolens representation i KRÄ (sic) kommunala rådet för äldre.
§ 18. Valberedning: föreningen har inte haft en fungerande valberedning på flera år. Ordförande efterlyste medlemmar som är villiga att utgöra en sådan, dock utan resultat. Beslöts att styrelsen arbetar för att tillsätta en sådan.
§ 19. Inga motioner hade inkommit.
§ 20. Några medlemmar hade fyllt jämna år (80 plus). Ingen av dessa var dock närvarande, varför de kommer att bli ihågkomna vid kommande möte.
§ 21. Gunnar tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade förhandlingarna. Mötet fortsatte dock med en synnerligen välgjord film, ”Naturen runt knuten”, producerad av Jan Brunström. Den blev synnerligen uppskattad.
Skaftö 21-09-15
Agneta Bager-Josephson, mötessekreterare Gunnar Josephson, ordförande
Justering:
Fleming Brunnhage Gunnar Lindegren