Årsmötes protokoll 2024

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avd. 437 årsmöte söndag 2024-02-25 i Tävelsås bygdegård. Org.nr: 802488-1743


1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Malmgren och alla närvarande medlemmar hälsades välkomna.
2. Parentation över medlemmar som avlidit under 2023. Vi tänkte på de avlidna och deras anhöriga till avlyssnandet av "Amazing grace".
3. Till val av ordförande för årsmötet valdes sittande Bengt Malmgren. 
4. Till val av sekreterare valdes sittande Elisabeth Bergdahl.
5. Till val av två justeringsmän och tillika rösträknare valdes Kjell Johansson och Elsa Karlsson.
6. Enligt närvarande medlemmar hade mötet kallats i behörig ordning.
7. Dagordningen godkändes av medlemmarna.
8. Verksamhetsberättelsen för 2023 godkändes.
9. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
10. Resultat och balansräkning utan anmärkning.
11. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Verksamhetsplanen det vill säga vårprogrammet för 2024 godkändes och höstprogrammet delas ut vid midsommarfesten.
13. Medlemsavgiften för 2025 förblir oförändrad alltså 250 SEK. Eftersom det på SPF centralt har bestämts att höja uttaget av årsavgiften med 30 SEK från och med 2025 till lokalföreningarna diskuterades frågan om att höja vår medlemsavgift med motsvarande summa. Kjell Johansson ansåg att eftersom vår förenings ekonomi för närvarande är god finns ingen anledning att höja avgiften. Närvarande medlemmar godkände detta inlägg och och därmed kvarstår årsavgiften för 2025.
14. Beslut om antal styrelseledamöter, som nu är sju st. Se punkt 16.
15. Val av ny ordförande. Bengt Malmgren avgår ur styrelsen både som ordförande och styrelsemedlem. Valberedningens sammankallande Harry Karlsson sa att man ej lyckats ta fram en ny ordförande. Vi hoppar över frågan så länge.
16. Till val av övriga ledamöter valdes på två år: Omval Rita Palm, omval Tomas Lindqvist, omval Lilian Karlsson och nyval Lisbeth Jönsson. Elisabeth Bergdahl och Mona Mattsson valdes på två år 2023.  Då inga ytterligare medlemmar valts till styrelsen har vi nu sex styrelsemedlemmar vilket godkändes. Enligt Harry Karlsson behövs ingen stadgeändring för att minska antalet styrelsemedlemmar från sju till sex. Enligt Kjell Johansson är han villig att starta en arbetsgrupp på tre personer (han själv, Ingvar Gustavsson och Stefan Karlsson) för att hjälpa styrelsen med diverse frågor. Enligt honom har två föreningar fått pengar av Kampradstiftelsen.
17. Omval av Birgit Askmarken till revisor, nyval av Håkan Torstensson.
18. Omval av John-Erik Bergstrand till revisorssuppleant.
19. Till bingokommitté valdes: Gunborg Wigstrand, Mona Svensson, Britt-Marie Thunell, Rita Palm och Alf Torstensson.
20. Till boulekommité valdes Jörgen Karlsson, Lars Johansson och Tomas Lindqvist.
21. Till bowlingkommité valdes Elisabeth Bergdahl och Per Bergdahl.
22. Val av arbetsgrupper: För Tävelsås Eva Fransson(sammankallande), Laila Nilsson, Ulla-Britt Palm och Rita Palm. För Vederslöv Anna-Lisa Carlsson (sammankallande), Anki Kårehed, Inga-Maj Thor och Alf Torstensson. För Kalvsvik Per Bergdahl(sammankallande), Maj Emvall, Birgitta Rodin och Lennart Karlsson.  
23. Ombud till distriktstämman utser styrelsen.
24. Samorganisationen i Växjö kommun. Det beslutas att vi lämnar organisationen då vi får besked först sedan beslut redan är fattade. Beslut som man ändå kan läsa om i lokalpress med mera.
25. Inga bland närvarande medlemmar vill åta sig att ingå i en ny valberedning.
26. Övriga frågor:
 A/ Kjell Johansson anser att vi bör satsa på att ha ett nytt medlemsmöte i augusti för att då se om vi kan hitta en ordförande, valberedning och flera medlemmar. Godkändes av årsmötet.
B/ Britt-Marie Thunell vill ha hjälp med att handla till påskbingot. Kontakta Mona Svensson eller Britt-Marie för att handla vinster med mera.
C/ Till boulespelare: Annika Malmgren framför en önskan om hjälp att byta ut dåliga sargar på Dänningevallen. Dessutom behövs parkeringsvakter den 9/3.
D/ Kjell J. håller på att ordna en endagsresa till Skåne efter midsommar. Läs på hemsidan! I augusti eller september blir det eventuellt en kortare gemensam bilresa med en vandring. Info kommer i höstprogrammet.  
27. Mötet avslutas och samtliga 46 deltagare tackas för visat intresse.


Bengt Malmgren             Elisabeth Bergdahl
Ordförande                Sekreterare

Kjell Johansson             Elsa Karlsson
Justerare                Justerare