SPF Jönköping Östers stadgar


Stadgar för SPF Seniorerna Jönköping Öster, organisationsnr: 806001-8075

Stadgarna är antagna på förbundets kongress 24-25 augusti 2021 och gäller från 2022-01-01

§ 1 Förening
SPF, Jönköping Öster tillhör SPF Seniorerna i Jönköpingsdistriktet inom vars område föreningen är verksam. Inom distriktet kan närliggande föreningar samverka i kretsar och samverkansgrupper.

§ 2 Uppgift

Förening har till uppgift att främja SPF Seniorernas ändamål genom att
informera medlemmarna i frågor som berör dem verka för social gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet aktivt verka för att rekrytera personer som enligt 1 kap. 3 § kan bli medlem
i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

§ 3 Årsmöte

Mom. 1 Ordinarie årsmöte, kallelse och motioner

Årsmöte hålls före februari månads utgång.

Till årsmötet kallar föreningsstyrelsen föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post senast fem veckor före mötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Motion ska behandlas av ordinarie årsmöte efter yttrande av föreningsstyrelsen.
Dagordning, valberedningens förslag och andra handlingar som ska behandlas på årsmötet ska hållas tillgängliga för medlemmarna, på hemsidan eller på annat sätt, senast två veckor före mötet.

Efter årsmötet ska, om distriktet så begär, protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till distriktskansliet.

Mom. 2 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Begäran ska utan dröjsmål behandlas av styrelsen.
Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut härom.

Föreningsstyrelsen kallar föreningens medlemmar till extra årsmöte genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post. Kallelse ska ske senast två veckor efter föreningsstyrelsens beslut om extra årsmöte. Vid extra årsmöte kan endast ärenden behandlas som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

Mom. 3 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Ledamot av föreningsstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer. Ledamot av distriktsstyrelsen har rätt att närvara och att yttra sig. Föreningens revisorer och valberedning ska kallas till årsmötet.

§ 4 Styrelse

Föreningsstyrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens organisation, verksamhet och förvaltning. Styrelsen förbereder de ärenden som ska behandlas på årsmötet. Styrelsen ska upprätthålla kontakten med distriktet.

§ 5 Revision

Föreningen ska ha minst en revisor samt ersättare.

Styrelsen ska överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska föreningsstyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 6 Upplösning/sammanslagning

Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan förening inom SPF Seniorerna ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie och ska biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar.

Om upplösning sker eller föreningen beslutar utträda ur SPF Seniorerna ska samtliga handlingar och tillgångar överlämnas till distriktet. Före beslut ska samråd ske med distriktsstyrelsen.

Om upplösning sker genom likvidation ska samtliga handlingar och återstående tillgångar överlämnas till distriktet.

Om upplösning sker genom fusion går föreningen antingen upp i en annan förening i SPF Seniorerna eller går tillsammans med annan förening upp i en för ändamålet nybildad förening inom SPF Seniorerna. Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen. Den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen.

Gemensamma stadgar för SPF Seniorerna

Beslutade på SPF Seniorernas kongress 24-25 augusti 2021 och gäller från 2022-01-01

§ 1 SPF Seniorerna

Mom. 1 Ändamål

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Syftet är att ta tillvara äldres sociala och ekonomiska intressen samt bedriva lokalt, regionalt och nationellt påverkansarbete. Inom ramen för detta ändamål ska SPF Seniorerna arbeta med frågor om äldres hälsa och omsorg, boende, ekonomi samt rätt att arbeta.

Mom. 2 Värdegrund

SPF Seniorerna utgår i sitt arbete från en demokratisk grundsyn. Vidare är grunden för vårt ställningstagande diskrimineringslagen. Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Vi anser att rätten till ett gott och värdigt liv är av central betydelse. Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att förverkliga dessa värden fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet.

Mom. 3 Uppgift

Vi ska informera, skapa debatt och påverka i samhällsfrågor som berör seniorer. Samverkan kan ske med andra seniororganisationer, ideella organisationer, myndigheter och politiska företrädare.
Vi ska främja social gemenskap. Vi ska främja folkhälsa och verka för ett livslångt lärande.
Vi ska verka för forskning om äldre.

§ 2 Organisation

SPF Seniorerna består av Föreningar lokalt
Distrikt regionalt Förbund nationellt

§ 3 Medlemskap

Mom. 1 Medlemskap

Medlemskap i förening kan beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag. Detsamma gäller för den som är gift eller sambo med medlem. Ingen kan samtidigt vara medlem i mer än en av SPF Seniorernas föreningar. Som medlem har man rätt att som gäst i mån av plats besöka andra föreningar.

Mom. 2 Vän medlemskap

Medlem i en förening kan bli vän medlem i en eller flera föreningar mot en särskild avgift som vänföreningen fastställer. Vän medlem har tillgång till föreningens hela verksamhet. Vän medlem har inte rösträtt och kan inte inneha styrelseuppdrag.

Mom. 3 Stödmedlemskap

Stödmedlemskap i förbundet kan beviljas den som, oavsett ålder, önskar ta del av aktuella senior politiska frågor och önskar stödja SPF Seniorernas verksamhet.
Stödmedlem har i tillämpliga delar tillgång till förbundets utbud av olika rabatter.

Stödmedlem har inte rösträtt och kan inte inneha styrelseuppdrag.
Stödmedlem är inte medlem i en förening och har därmed inte tillgång till en förenings utbud av aktiviteter.

Mom. 4 Medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften består av avgift till den förening som medlemmen tillhör, till distriktet och till förbundet. Den sammanlagda medlemsavgiften betalas till förbundet, som överför de andelar som tillkommer distrikten respektive föreningarna.
Medlemskapet gäller från den dag avgiften är betald.

Medlemsavgift utsänds i november året före det kalenderår som avgiften avser. Medlemsavgift ska betalas till förbundet senast den 31 januari det år medlemsavgiften avser.

Efter en påminnelse åligger det aktuell förening att ytterligare påminna om medlemsavgiften.

Stödmedlem betalar en av kongressen fastställd medlemsavgift direkt till förbundet.

Mom. 5 Utträde

Medlem som trots påminnelser inte har betalat medlemsavgift senast den 1 april det kalenderår som avgiften avser anses ha begärt sitt utträde ur SPF Seniorerna. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsregistret.

Mom. 6 Uteslutning

Medlem som motarbetar SPF Seniorernas verksamhet eller ändamål eller på annat sätt uppträder så att organisationens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen i den förening som medlemmen tillhör eller förbundsstyrelsen.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Yttrandet från medlemmen ska ha inkommit senast inom 30 dagar från den dag som beslutet kommit medlemmen tillhanda.
I beslutet till medlemmen ska anges skälen för uteslutning samt anges att beslutet kan överklagas enligt vad som anges i 1 kap. 12 § dessa stadgar. Förbundsstyrelsens beslut kan inte överklagas.

§ 4 Beslutande nivåer

Årsmötet är högsta beslutande organ för förening. Stämman är högsta beslutande organ för distrikt.
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen
högsta beslutande organ.

§ 5 Ärenden vid förenings årsmöte, distriktsstämma och förbundskongress

Vid årsmöte, stämma och kongress ska följande ärenden behandlas och protokollföras.
Punkterna 20 och 21 behandlas ej av kongressen.

1.   Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare)
2.   Fastställande av röstlängd
3.   Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4.   Fastställande av dagordning
5.   Styrelsens verksamhetsberättelse
6.   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
7.   Revisorernas berättelse
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av verksamhetsplan eller motsvarande inklusive budget/budgetramar
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till styrelse och revisorer
13. Behandling av inkomna motioner
14. Behandling av förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse
15. Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma/kongress
16. Fastställande av antal styrelseledamöter
17. Val av ordförande och i förekommande fall 1:e och 2:e vice ordförande
18. Val av övriga styrelseledamöter
19. Val av revisor/-er och ersättare
20. Val av ombud och ersättare till stämma/kongress
21. Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsråd (KPR) samt regionala pensionärsråd (RPR)
22. Fastställande av antal ledamöter i valberedning
23. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
24. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av dagordningen.

§ 6 Omröstning

Omröstning sker öppet. Personval sker dock med slutna sedlar vid begärd votering. Som årsmötets/stämmans/kongressens beslut gäller den mening som fått flest röster.
Vid lika röstetal har mötesordföranden, om denna är röstberättigad, utslagsröst. I annat fall ska lotten avgöra.

Vid personval ska, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

§ 7 Valbarhet

Valbar till uppdrag i SPF Seniorerna är medlem. Dock är medlem med styrelseuppdrag i annan rikstäckande seniororganisation inte valbar till uppdrag inom någon styrelse inom SPF Seniorerna.
Med rikstäckande seniororganisation avses de organisationer som ingår i regeringens pensionärskommitté.
Om ledamot i någon styrelse inom SPF Seniorerna åtar sig sådant uppdrag inom annat riksförbund för seniorer, är vederbörande skyldig att lämna alla uppdrag inom SPF Seniorerna.Anställda inom SPF Seniorerna kan inte väljas till styrelseuppdrag inom organisationen.

§ 8 Styrelse

Styrelse bör bestå av minst fem ledamöter inklusive ordförande. Antalet ledamöter bör vara udda.
Vid årsmöte och om stämma hålls årligen väljs ordförande för ett år och ledamöter för två år, varav hälften utses vartannat år. Om stämma hålls vartannat år väljs ordförande och hela styrelsen för två år.Vid kongress väljs ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter för en period om fyra år. Föreningsstyrelse och distriktsstyrelse utser inom sig, i förekommande fall, vice ordförande samt i övrigt de funktioner som styrelsen anser sig behöva.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Revisor och representant för valberedning har närvarorätt vid styrelsesammanträde.
Styrelseprotokoll ska tillställas ledamöterna i styrelsen, revisorerna och valberedningen.

§ 9 Firmateckning

Firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig eller av styrelsen särskilt utsedda personer två i förening.

§ 10 Räkenskapsår

SPF Seniorernas räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Valberedning

I syfte att förbereda årsmötets/stämmans/kongressens val av ordförande samt i förekommande fall.

       *     1:e och 2:e vice ordförande

       *     övriga styrelseledamöter, revisorer och ersättare

       *     val av ombud och ersättare till stämma/kongress

ska varje ordinarie årsmöte/stämma/kongress utse en valberedning, bestående av lägst tre  
ledamöter inklusive ordförande. Antalet ledamöter bör vara udda.

Valberedningen ska till årsmötet/stämman/kongressen även lämna förslag på mötesfunktionärer, revisorer och arvoden till styrelse och revisorer. Valberedningens förslag ska sändas ut tillsammans med övriga handlingar till årsmöte/stämma/kongress samt bör hållas tillgängligt på hemsidan.

Rätt att nominera ledamot till en förenings valberedning har medlem i föreningen. Motsvarande rätt att nominera ledamot till ett distrikts valberedning och till förbundets valberedning har föreningar inom distriktet respektive distrikten.

§ 12 Överklagande

Medlem kan överklaga beslut av förening eller distrikt om medlemmen anser att beslutet står i strid med stadgarna.

Medlem som inte är nöjd med föreningsstyrelsens/distriktsstyrelsens beslut kan överklaga det hos distriktsstyrelsen/förbundsstyrelsen. Överklagande ska ske inom 30 dagar från den dag som
föreningens/distriktsstyrelsens/förbundsstyrelsens beslut skriftligen kommit medlemmen tillhanda. Förbundsstyrelsen ska, innan beslut fattas, inhämta yttrande från distriktsstyrelsen.

§ 13 Stadgeändring

Ändring av SPF Seniorernas stadgar sker genom beslut som har biträtts av minst två tredjedelar av de vid en ordinarie kongress närvarande ombuden. Beslut om stadgeändring kan också ske genom beslut som har biträtts av fler än hälften av de närvarande ombuden vid två på varandra följande kongresser varav den ena måste vara en ordinarie kongress.

Senast en månad efter kongressprotokollets justering ska av kongressen beslutad stadgeändring meddelas
föreningar och distrikt. Stadgeändring träder tidigast i kraft vid kommande årsskifte.