Kommunala Pensionärs Rådet

KPR Kommunala pensionärsrådet
För att stärka pensionärers inflytande över alla frågor som rör äldre finns ett kommunalt pensionärsråd.
Kommunala pensionärsrådet består av representanter från olika pensionärsorganisationer samt företrädare ur kommunens styrelser och nämnder.
I rådet behandlas frågor som berör äldre och rådet ska verka för att pensionärers synpunkter uppmärksammas i nämndernas verksamhetsplanering. Syftet är att pensionärernas representanter ska medverka på ett aktivt sätt i den kommunala verksamheten.

Rådet sammanträder fyra gånger om året och en beredningsgrupp träffas två veckor före sammanträdet och arbetar fram en dagordning.

Representerade pensionärsorganisationer är Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) och Riksföreningen Sverigefinska Pensionärer (SFP).

Ordförande är Andreas Persson (S).
Ordföranden är kommunalråd för de mjuka nämnderna i kommunen och vice ordförande är representant för den största pensionärsorganisationen (PRO).
För att förstärka och förtydliga pensionärsorganisationernas roll i kommunens utformning och drift av äldreomsorgen kommer KPR till hösten att diskutera förslag att förtydliga nuvarande reglemente för KPR så att pensionärsorganisationerna blir mer delaktiga och får aktivt inflytande rörande äldrefrågor.

SPF har två representant- och två suppleantplatser i KPR. Representanterna och suppleanterna väljs på fyra år i likhet med den politiska organisationen.

SPF Bankeryd har denna period en ordinarie plats i KPR  Johan Eldin.

SPFs Samrådsgrupp - KPR
SPF i Jönköpings kommun har 14 olika föreningar, en för varje tätort och tre för Jönköpings city. Samrådsgruppen består av två representanter från varje SPF-förening. Gruppen förbereder frågor till KPR och förmedlar KPR:s arbete till respektive förening.
Samrådsgruppen har 5-6 möten per år.

SPF Öster representeras av  Lena Brink och Anita Ljunggren i Samrådsgruppen.

Samrådsgruppens ordförande är Eva Sundell, SPF Jönköping Centrum.

KPR möten 2024
7 mars
4 juni
12 september
5 december