Kallelse till Årsmöte 2024

Årsstämma hålls den 11/4 2024 på Tofta strandpensionat.

År 2023 närmar sig sitt slut och arbetet med år 2024 års årsmöte har börjat.
Nya stadgar gäller from den 1/1 2024. Dessa stadgar kan tas ut via SPS Seniorernas Intranät.

Om ni behöver hjälp, hör av er!Föredragningslistan vid föreningsårsmöte framgår av § 5 och skall följas. Punkterna 20 och 21 skall inte behandlas vid årsmötet.
Årsmötet skall hållas före februari månads utgång. Till årsmötet kallar föreningsstyrelsen medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom brev eller e-post senast fem veckor före mötet. 

Motion från enskild medlem skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före och skall behandlas vid årsmötet efter yttrande av föreningsstyrelsen.
Dagordning, valberedningens förslag och andra handlingar som skall behandlas vid årsmötet skall hållas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan eller på annat sätt senast två veckor före mötet.
Protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skall skickas till distriktet.
Aktivitetsstöd ansöks under februari månad ock skickas till Kultur- och fritidsavdelningen inom
region Gotland.
 
Distriktets årsstämma hålls den 11/4 2024 på Tofta strandpensionat.
Kallelse och dagordning skall vara föreningarna tillhanda senast den 7/3.
Föreningens ombud skall ha handlingarna senast den 28/3
Motioner till årsstämman skall, efter yttrande från föreningsstyrelsen vara distriktet tillhanda senast den 14/3.
Nominering av styrelsemedlemmar
Nominering till distriktets styrelseledamöter skall vara valberedningen tillhanda snarast.
Valberedningen består av Hans Klintbom (sammankallande), Bert-Ola Wallin och Erna Sandquist.
Ombud
Antalet ombud till årsmötet räknas ut enligt följande (enl. §16 2016 års stämma)
Ett ombud per förening samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar den 30/12 2023. Föreningsordföranden är obligatorisk och ingår i detta antal.
Har ni några frågor, hör gärna av er.
Vill ha bekräftelse på att ni som ordförande har fått detta brev.
Väl mött på distriktets årsmöte den 11 april
Enligt uppdrag
Britt Ohlsson