Distriktets uppgift och målsättning

Uppdaterades: 08 april 2018

Distriktets uppgift är att

  • bistå sina medlemsföreningar med råd och upplysningar rörande verksamheten
  • verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av pensionärsråden inom region, landsting och kommuner
  • verka för nybildning av föreningar
  • samverka med närliggande distrikt
  • stimulera till studiecirklar och andra fritidsaktiviteter inom föreningarna samt att arrangera utbildning, studiedagar, informationskonferenser och andra sammankomster för föreningarna.

Distriktets målsättning är att

  • tillvarata och främja pensionärernas sociala och ekonomiska intressen
  • lämna information i samhällsfrågor som berör pensionärer
  • främja studier och annan kulturell verksamhet
  • främja friskvård, samt att i övrigt verka för god livskvalitet 
Publicerades: 01 januari 2017 Uppdaterades: 08 april 2018