SPF Svärdsjö-Enviken, Falubygden, Borlänge, Tuna-Säterbygden, 15 oktober

Uppdaterades: 11 december 2018

SPF Svärdsjö-Enviken framförde att det är svårt med medlemsrekryteringen och drygt hälften av medlemmarna idag är över 80 år. Man har också problem med möteslokaler. Detta medför även att det är trögt att få personer till olika aktiviteter.
SPF Falubygden kommer att göra en särskild insats i vilken man vänder sig särskilt till yngre pensionärer. Man tillskapar en grupp av yngre intresserade pensionärer som planerar och genomför aktiviteter för just de yngre i föreningen. Många känner sig inte välkomna på medlemsmötena vilket man nu diskuterar i föreningen för att finna lösningar för att få fler medlemmar att komma på månadsmötena. Man har kontakt med PRO och kommunen för att få till stånd ett Seniorernas Hus. Alla som kommer in i föreningen får besvara en enkät i vilken man kan tala om vad man har arbetat med tidigare och om man kan tänka sig att ta något uppdrag i föreningen. Man genomför fortlöpande separata möten för nya medlemmar för att informera mera om föreningen och dess aktiviteter.
SPF Tuna-Säter framförde att man har "arbetskommittéer" på fyra platser i kommunen. Detta innebär också att verksamheten i viss mån kan upplevas spretig. Man är med i organisationen kring Väntjänsten i Borlänge tillsammans med PRO, kyrkan och Röda Korset. Man arrangerar dans för medlemmarna varannan fredag men konstaterar att det alltid är samma personer som engagerar sig i alla aktiviteter. Man har en programkommitté som planerar och ansvarar för arrangemangen och under 2019 kommer man att genomföra något kostsammare möten än tidigare genom att engagera föredragshållare och önskade underhållare. Måhända kan detta få fler att vilja engagera sig?

Publicerades: 11 december 2018 Uppdaterades: 11 december 2018