Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2017

SPF Seniorerna Färila, 537, Organisationsnr: 802496-5553
Protokoll fört vid årsmöte den 28 februari 2017
Färila Folketshus
Till årsmötet samlades 90 medlemmar.

1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Sune Öster, som hälsade alla
varmt välkomna.

2. En tyst minut
Ordförande och sekreteraren tände ett ljus för varje medlem som gått bort under år 2016 (5 st), därefter hölls en tyst minut.
"Vi Två" avslutade med en stämningsfull melodi.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Dan Hälsing ordförande Eva Sjölund sekreterare, valdes.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Ingegärd Fjällgärde och Lars Bergqvist valdes, godkändes av årsmötet.
5. Kallelse till Årsmötet i behörig ordning
Årsmötet annonserades i Ljusdalsposten, på hemsidan och annons på anslagstavlan på Delins, även muntligt och skriftligt. Kallelsen godkänd av årsmötet.

6. Fastställande av föredragslista
Godkändes av årsmötet

7. Uppläsning av verksamhetsberättelse
Var och en av medlemmarna fick några minuter att själva läsa igenom verksamhetsberättelsen, som godkänds av årsmötet.

8. Resultat och balansräkning
Gicks igenom av mötesordförande, och godkändes av årsmötet.

9. Revisionsberättelse
Berättelsen lästes upp av mötesordföranden för ingen av revisorerna var på plats. Godkändes.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

11. Arvode för styrelse och Köksansvariga.
Ordförande 2,000:-, Kassör 4,000:- och de övriga fem ledamöterna 1,000:- vardera
Köksansvariga skall få 5,000:-. Godkändes av årsmötet

12. Fastställande av årsavgift för 2018
Styrelsens förslag är att den skall vara oförändrade 250:- som tidigare, Godkändes av årsmötet.

13. Styrelsens förslag att minska antalet styrelsemedlemmar, från 7 till 5 personer
Årsmötet ansåg att föreningen skall vara 7 stycken i styrelsen för besparingen blir bara 2,000:-. Årsmötet avslog förslaget.

14. Fastställande av styrelse
Det blev omval av Ordförande Sune Öster 1 år, Kassör Eva Sjölund 2 år, Ingalill Steiner ledamot 2 år, Märtha Sjöström ledamot 2 år, Ingrid Mårtensson
ledamot 1 år, Leif Jonsson ledamot 1 år kvar, fyllnadsval på 1 år efter Dan Åström valdes Ulla Lundberg. Godkändes av årsmötet

15. Val av It och registreringsansvarig
Till uppgiften valdes Eva Sjölund av mötet. Godkändes
Val av revisorer
Lilli-Anne Olsson 1 år, Lars Bergqvist 1 år samt till Suppleant valdes Sören Eriksson 1år. Godkändes av årsmötet.

16. Val av valberedning
Vivi-Anne Öster 2 år, Mona Olsson 2 år, Godkändes

17. Val av lotteriansvarig
Gerd Brolin valdes av mötet på 2 år. Godkändes

18. Val av ombud till distriktsstämman
Styrelsen ringer till distriktet och anmäler vilka som kommer. Godkändes

19. Val av Friskvårdsansvarig
Elin Jonsson, Annabritt Åström och Elisabet Eriksson valdes på 2 år, godkändes av årsmötet.

20. Val av studieorganisatör och ombud för vuxenskolan
Vivi-Anne Öster, valdes på 2 år, godkändes av årsmötet

21. Val av festkommitté
Ingalill Steiner och Arne Andersson omvaldes på 2 år,
godkändes av årsmötet

22. Val av Trafikombud
Per-Ove Eriksson, valdes på 1 år, godkändes av årsmötet

23. Val av ansvarig för fonder till avlidna
Doris Blom, valdes på 2 år, godkändes av mötet

24. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit

25. Överlämnande av ordet till styrelsens ordförande för avslutning
Ordförande för mötet tackade för förtroendet och lämnade över
ordet till föreningsordföranden Sune Öster som tackade Dan Hälsing för hjälpen.

26. Avtackning
Avgående ledamot i styrelsen Dan Åström och mötets ordförande Dan Hälsing avtackades samt Sonja Kristiansson-Wall för lång och trogen tjänst i valberedningen.
Alla avtackades med blommor.

27. Avslutning
Föreningsordförande Sune tackade alla för visat intresse och god uppslutning.
Därefter inbjöd köksansvarige Ingalill till bords att avnjuta god fläskkarré med sås,
potatis, omelett, gelé och sallad, därefter serverades kaffe med en god kaka.
För underhållningen stod "Vi Två"

________________________ ________________________
Dan Hälsing, mötesorförande Eva Sjölund, sekreterare

________________________ ________________________
Lars Bergqvist, Justerare Ingegärd Fjällgärde, justerare

ORGINALET ÄR JUSTERAT