Årsmötesprotokoll 2019

SPF Seniorerna Färila, 537, Organisationsnr: 802496-5553
Protokoll fört vid årsmöte den 26 februari 2019.
Färila Folkets hus.
Till årsmötet samlades 107 medlemmar.

Orginalet är justerat-

1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Sune Öster, som hälsade alla
varmt välkomna.
2. En tyst minut
Ordförande och sekreteraren tände ett ljus för varje medlem som gått bort under
år 2018 (7 st), därefter hölls en tyst minut.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Dan Hälsing ordförande Eva Sjölund sekreterare, valdes. Godkändes av årsmötet

4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Gerd Brolin och Margit Haglund valdes, godkändes av årsmötet.

5. Kallelse till Årsmötet i behörig ordning
Årsmötet annonserades i Ljusdalsposten, på hemsidan och annons på
anslagstavlan på Delins, även muntligt. Kallelsen godkänd av årsmötet.

6. Fastställande av föredragslista
Vid genomgång av föredragningslistan. Godkändes av årsmötet

7. Uppläsning av verksamhetsberättelse
Ordförande Sune Öster gick igenom Verksamhetsberättelsen före mötet. Godkändes

8. Resultat och balansräkning
Gicks igenom av mötesordförande, och godkändes av årsmötet.

9. Revisionsberättelse
Berättelsen lästes upp av revisor Lilli-Anne Olsson. Godkändes.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. Godkändes av årsmötet

11. Förslag till arvodesersättning till styrelsen samt kökspersonal
Styrelsen får samma arvode som de tidigare haft, Ordförande 2,000:-
Kassör 4,000:-, 5 ledamöter 1,000:-/person och kökspersonal 5,000:-
Summa: 16,000:-. Godkändes av årsmötet

12. Fastställande av årsavgift för 2020
Eftersom föreningen har god ekonomi så höjs inte årsavgiften för år 2020 utan den blir kvar på 250:-/år och medlem. Godkändes av årsmötet

13. Val av Styrelse
Omval till ordförande Sune Öster 1 år och Kassör Eva Sjölund 2 år, nyval av 2
ledamöter Margit Haglund och Lars-Göran Svensson på 2 år vardera.
Leif Jonsson, Ingrid Mårtensson och Holger Karlsson har vardera 1 år kvar.
Godkändes av årsmötet.

14. Val av It och registreringsansvarig
Omval Eva Sjölund 2 år, Godkändes av årsmötet

15. Val av revisorer och ersättare
Omval Lars Bergqvist och Lilli-Anne Olsson på vardera 1 år, nyval av ersättare
Birgit Carlsson 1 år. Godkändes av årsmötet

16. Val av Valberedning
Omval av Vivi-Anne Öster 2 år och Mona Olsson 1 år. Godkändes av årsmötet

17. Val av lotteriansvarig
Nyval av Karin Svedberg Norin på 2 år. Godkändes av årsmötet

18. Val av friskvårdsansvariga
Omval av Annabritt Åström, Elin Jonsson och Elisabet Eriksson på 2 år vardera.
Godkändes av årsmötet

19. Val av Studieorganisatör
Nyval av Holger Karlsson på 2 år. Godkändes av årsmötet

20. Val av köksansvariga
Omval av Ingalill Steiner och Arne Andersson på 1 år vardera. Godkändes av årsmötet

21. Val av ansvarig för fonder till avlidna medlemmar
Omval av Doris Blom på 2 år. Godkändes av årsmötet

22. Val a ombud till distriktsstämman ordförande + 2 till
Sune Öster åker plus två till från styrelsen. Godkänds av årsmötet

23. Val av trafikombud
Omval av Per-Ove Eriksson på 2 år. Godkändes av årsmötet

24. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner

25. Överlämnande av ordet till styrelseordförande för avslutning
Dan Hälsing tackade för sig och lämnade över till Sune Öster

26. Avtackning
Avgående styrelseledamöter Ingalill Steiner och Märtha Sjöström, lotteriansvarig
Gerd Brolin och mötesordförande Dan Hälsing avtackades med blommor.

27. Avslutning
Sune Öster tackade för ett bra möte och Ingalill bjöd tillbords

_______________________  ____________________
Dan Hälsing                                   Eva Sjölund
Mötesorförande                              Sekreterare

 

Justeras                                         Justeras

________________________      _____________________
Margit Haglund,                              Gerd Brolin,