Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2018

SPF Seniorerna Färila, 537, Organisationsnr: 802496-5553Protokoll fört vid årsmöte den 27 februari 2018, Färila Folketshus
Till årsmötet samlades 90 medlemmar.

1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Sune Öster, som hälsade alla
varmt välkomna.

2. En tyst minut
Ordförande och sekreteraren tände ett ljus för varje medlem som gått bort under
år 2017 (7 st), därefter hölls en tyst minut. Mats Skoog avslutade med en
stämningsfull sång.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Dan Hälsing ordförande Eva Sjölund sekreterare, valdes.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Karin Svedberg Norin och Sten Silfver valdes, godkändes av årsmötet.

5. Kallelse till Årsmötet i behörig ordning.
Årsmötet annonserades i Ljusdalsposten, på hemsidan och annons på
anslagstavlan på Delins, även muntligt. Kallelsen godkänd av årsmötet.

6. Fastställande av föredragslista
Vid genomgång av föredragningslistan så ströks punkt 14 eftersom valberedningen hade 1 år kvar på mandatperioden. Godkändes av årsmötet

7. Uppläsning av verksamhetsberättelse.
Mötesorförande läste upp verksamhetsberättelsen godkänds av årsmötet.

8. Resultat och balansräkning.
Gicks igenom av mötesordförande, och godkändes av årsmötet.

9. Revisionsberättelse
Berättelsen lästes upp av revisor Lilli-Anne Olsson. Godkändes.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

11. Fastställande av årsavgift 2019.
Styrelsen ville behålla nuvarande årsavgift på 250:-/år. Godkändes av årsmötet

12. Fastställande av styrelse, ordförande 1 år, 3 ledamöter på 2 år
Sune Öster omvaldes som ordförande på 1 år. Omval av Leif Jonsson och
Ingrid Mårtensson på 2 år, nyval av Holger Karlsson på 2 år, Kassör Eva Sjölund,
ledamöter Ingalill Steiner och Märtha Sjöström har vardera 1 år kvar.
Godkändes av årsmötet.

13. Val av revisorer 2 på 1 år och en suppleant på 1 år
Lars Bergqvist och Sören Eriksson valdes på 1 år och Lilli-Anne Olsson valdes på 1 år som suppleant. Godkändes av mötet.

14. Val av valberedning 2 på 2år, 1 suppleant på 1 år
Denna punkt utgick, godkändes.

15. Val av ombud till distriktsstämman, ordförande + 2 ledamöter.
Syrelsen fick i uppdrag att komma in med namnen till distriktet senare. Godkändes

16. Val av trafikombud 1 på 1 år.
Per-Ove Eriksson valdes på 1 år. Godkändes av årsmötet

17. Inkomna motioner.
Det hade inte inkommit några motioner

18. Överlämnande av ordet till styrelsens ordförande för avslutning.
Ordförande för mötet tackade för förtroendet och lämnade över
ordet till föreningsordföranden Sune Öster som tackade Dan Hälsing för hjälpen.

19. Avtackning.
Ordförande för mötet och ledamot Ulla Lundberg som avgick avtackades med blommor.

20. Avslutning.
Föreningsordförande Sune tackade alla för visat intresse och god uppslutning.
Därefter inbjöds alla till bords att avnjuta god fläskytterfilé med sås, potatisgratäng,
sallad, gelé. Sedan serverades kaffe med en god tårtbit. För underhållnigen stod Mats Skoog och hans 2 spelmän Stig och Bengt, bra sång och musik.

___________________________    
Dan Hälsing
Ordförande

Justeras

_______________________                     ________________________
Karin Svedberg Norin                                 Sten Silfver

 Orginalet är justerat.