Protokoll 2016

Protokoll månadsträff 17 november 2016

SPF Seniorerna Fridlevstad-Sillhövda i samarbete med Vuxenskolan
Protokoll fört vid månadsträff den 17 november 2016
Plats: Tvings Folkets Hus
Närvarande: 58 st

Träffens öppnande § 74
Ordförande öppnade träffen med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till två nya medlemmar samt eftermiddagens underhållare; Svante Schönbeck, som spelade och sjöng.

Dagordning § 75
Dagordningen godkändes.

Träffens utlysande § 76
Kallelsen till träffen godkändes.

Justering § 77
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Hjördis Konradsson och Lars-Erik Nilsson.

Föregående protokoll § 78
Föregående träffs protokoll upplästes inte men fanns tillgängligt i lokalen. Godkändes och lades till handlingarna.

Information § 79
a) Studieansvariga Monica Strömberg informerade om att herrarnas matlagningskurs är avslutad för terminen. Fortsättning är planerad hösten 2017.
Även kursen i vegetarisk matlagning är avslutad.
Sång- och dansgrupperna har juluppehåll. Dessa startar på nytt 16 januari 2017. Sången i Sillhövda församlingshem kl. 10.00. Dansen i Ekegården, Nävragöl kl. 13.00.
Torsdagen den 2 februari 2017 är inplanerat ett studiebesök i Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Eventuellt kommer även planetariet som ligger intill kyrkan att besökas. Mer information kommer på månadsmötet i januari.
Förslag finns att föreningen anordnar studiecirkel i egen regi om hanteringen av våra "Smartphones". Minst tre deltagare krävs.
b) Reseledare Nils Jedhammar informerade om den planerade resan till Irland. Anmälningslistor cirkulerade. Bokningsavgiften om 600:-kronor bör omgående inbetalas till Ingegerd Holm.
Resan till Danmark kommer att närmare presenteras på månads-mötet i januari.
c) Friskvårdsansvariga Berit Nilsson rapporterade om ett deltagande i en folkhälsodag som anordnats av distriktet. Temat var benskörhet, ett nog så viktigt ämne för pensionärer

Rapporter § 80
KPR-ombudet Kurt Edvinsson informerade om vad som är på gång inom detta område. Bl.a. rabatterade resor med kollektivtrafiken för pensionärer, ytterligare tågstopp vid "Krösabanan", länsindelningar, byggnation m m.
En "Bogrupp" är bildad och består av representanter från kommunens åtta SPF-föreningar.
Margareta Wiréen-Johanson skickade med en synpunkt till rådet: "Arbeta för att vi skall få tillbaka distriktssköterskemottagningen i Holmsjö". Ett förslag som samtliga mötesdeltagare ställde sig bakom.

Skrivelser o inbjudningar § 81
Vår förening har uppmärksammat att Östra Blekinge firat 50-årsjubileum och uppvaktat med en gåva till "Läkare utan gränser".
En Inbjudan till en temadag om säkerhet; Mig lurar du inte.

Nästa träffs kaffegrupp § 82
Nästa sammankomst blir Julbord i Tvings Folkets Hus den 1 december. Funktionärer för detta är styrelsen som fördelar arbetet inom sig.

Kommande evenemang § 83
a) 25 november, kl.17.00-21.00. Trivseldans i Tvings Folkets Hus till Berts Favoriter.
b) 1 december kl. 15.00. Julbord i Tvings Folkets Hus. Underhållning av Alexandra och Mikael Brorsson. Föranmälan till Sven tel. 91105.
c) 10 december kl. 10.00-16.00. Julbasar i Allhallen i Holmsjö.
d) 19 januari 2017 kl 14.00. Månadsträff i Sillhövda församlingshem. Underhållning Tommy Elmgren, Nybro.

Övrigt § 84
Studieansvariga Monica Strömberg kom med förslag om att ordna en studiecirkel om sommarens resmål, Irland.
E-postansvariga Karin Karlsten meddelade att hemsidan håller på att omarbetas. Nya sidan beräknas bli klar till den 1 december.

Verksamhetsplanen § 85
Avstämning mot verksamhetsplanen skedde. Vidareutbildning i hantering av hjärtstartaren startar på nyåret.

Avslutning § 86
Dragning på lotteriet genomfördes.
Ordföranden avslutade träffen med att tacka alla närvarande för visat intresse och god gemenskap samt kaffegruppen för deras arbete.
Därefter sjöngs unisont "Du gamla du fria".
_____
Vid protokollet:
......................................... .......................................
Birgitta Larsson Ingemar Nilsson
Sekreterare Ordförande

Justeras:

Hjördis Konradsson Lars-Erik Nilsson