SPF kräver fokus på äldre

Mer fokus måste läggas på vård, omsorg och boendefrågor för äldre. Det säger SPF Seniorerna i Väsby i sitt yttrande över den nya översiktsplanen för Väsby kommun. Planen sträcker sig fram till 2040.
Den äldre befolkningen kan förväntas öka kraftigt under planperioden, understryker SPF i sitt yttrande. Att i hög grad förlita sig på att marknaden ska lösa boende- och vårdproblem för kommunens äldsta ser vi som problematiskt, skriver SPF och fortsätter: En möjlighet är att Väsbyhems ägardirektiv kompletteras så att det tillåter och stimulerar till att utveckla mer attraktiva bostadsformer för äldre.
SPF anser att mellanformer mellan vanliga bostäder och vård-och omsorgsboende måste skapas. De trygghetsboenden som i dag finns i Väsby uppfyller inte Boverkets kriterier. Det saknas till exempel personal. I ett trygghetsboende ska också finnas gemensam matsal och rum för samvaro. Den här typen av boende kan bli kostsamt för de äldre och det måste kommunen försöka göra något åt.
SPF påpekar att IT-baserade övervakningssystem och robotisering succesivt kommer att införas inom vård- och omsorgsboenden, en utveckling som översiktsplanen inte alls tar upp. SPF varnar för oönskade konsekvenser i form av isolering och missbruk av tekniken.
SPF vill vidare att kommunen utreder ett centralt beläget "allaktivitetshus", eller "föreningshus", där inte bara äldre utan också andra vuxna och ungdomar kan mötas. Föreningslivet är mycket viktigt i en kommun och kan också underlätta integrationsprocessen, framhåller SPF.
Föreningen vill också ha fler parkeringsplatser i Väsby centrum och vid Väsby station, och föreslår att ett underjordiskt garage byggs i Vilundaparken.
Yttrandet har arbetats fram av föreningens "kommungrupp" under Sten Deutgens ledning och sedan backats upp av föreningsstyrelsen.

Läs hela yttrandet här.