Stadgar

Uppdaterades: 15 oktober 2020

SPF Seniorerna Fruängen - Älvsjö

Antagna av årsmötet 2015-02-17, §1 reviderad betr. föreningens namn vid årsmötet 2018-02-20

§ 1 Namn

Föreningens namn är SPF Seniorerna Fruängen-Liljeholmen. Föreningen är ansluten till Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Dess organisationsnummer är 802014-2702. Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att

• informera medlemmarna i frågor som berör dem

• verka för gemenskap, trygghet, hälsa och trivsel bland medlemmarna

• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR

• aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap

• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

§ 3 Medlemskap

Ordinarie medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Den som är ordinarie medlem i annan förening inom SPF Seniorerna beviljas vänmedlemsskap. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

§ 4 Möten

mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, motioner

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före februari månads utgång. Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom personlig kallelse per brev eller e-post senast tre veckor före mötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar som ska behandlas på årsmötet ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet.

Efter årsmötet ska protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till distriktskansliet inom tre veckor.

mom. 2 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det.

Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut härom. Till extra årsmöte kallas föreningens medlemmar genom personlig kallelse per brev eller e-post senast tre veckor före mötet.

Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

mom. 3 Antal möten

Föreningen ska årligen hålla årsmöte samt därutöver minst fem möten eller sammankomster.

mom. 4 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmötet har varje närvarande ordinarie medlem en röst. Röstning kan ske med fullmakt. Dock har varje ombud endast rätt att medföra fullmakt avseende en frånvarande ordinarie medlem. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.

Ledamot av distriktstyrelsen har rätt att närvara och att yttra sig.

mom. 5 Omröstning

Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Vid fler namnförslag än det antal som ska väljas, ska valet ske med sluten omröstning. Som mötets beslut gäller förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning.

mom. 6 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska bl. a förekomma

• val av mötesfunktionärer

• prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

• fastställande av föredragningslista

• behandling av styrelsens årsberättelse

• revisorernas berättelse

• beslut om resultat- och balansräkning

• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer

• behandling av motioner

• behandling av förslag från föreningens styrelse

• beslut om budget och plan för verksamheten

• beslut om årsavgift för nästkommande år

• beslut om antalet styrelseledamöter

• val av ordförande

• val av övriga ordinarie styrelseledamöter

• val av revisorer och ersättare

• val av ombud och ersättare till distriktstämma

• beslut om antal ledamöter i valberedningen

• val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

§ 5 Styrelse

mom. 1 Sammansättning

Årsmötet utser en styrelse, bestående av minst fem och högst åtta ordinarie ledamöter samt kan därutöver utse högst tre styrelse­suppleanter. Årsmötet utser ordförande och kassör medan styrelsen inom sig utser t.ex. sekreterare och de övriga funktionärer som från tid till annan anses behövas. Styrelsen kan också att vid behov och för högst ett år i taget till sig adjungera ytterligare ledamöter för specifika uppdrag.

mom. 2 Mandatperiod

Ordföranden väljs för en period om ett år. Övriga ordinarie styrelse­ledamöter väljs på 2 år med halva antalet växelvis vartannat år. Styrelsesuppleanter väljs för en period om ett år. Fyllnadsval kan genomföras på årsmöte eller extra möte, varvid mandatperioden skall omfatta tiden till nästföljande årsmöte. Tillträde för valda funktionärer sker vid årsmötets slut. Styrelse­ledamöter och suppleanter ska vara ordinarie medlemmar i föreningen.

mom. 3 Uppgifter

Styrelsen leder föreningens verksamhet, svarar för föreningens organisation, verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska till varje årsmöte lämna fullständig verksamhetsberättelse beträffande det gångna årets förvaltning inklusive genomförd program- och informationsverksamhet samt framlägga förslag till budget och verksamhetsplan för innevarande år.

Styrelsens beslut och genomförandet av dessa ska utan dröjsmål dokumenteras i protokoll från varje styrelsemöte. Protokollet delges samtliga funktionärer i styrelsen samt revisorerna.

mom. 4 Sammanträden

Till styrelsesammanträde kallas ordinarie ledamöter, suppleanter och i förekommande fall till styrelsen adjungerade ledamöter. Styrelsen kan när så anses lämpligt inbjuda representanter för valberedning resp. revisorer liksom andra berörda personer att delta i styrelsens sammanträden.

mom. 5 Rösträtt

Inom styrelsen har varje ordinarie styrelseledamot en röst, suppleant har rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot. Suppleanter ersätter ordinarie ledamöter i den ordning de valts om styrelsen inte beslutar om annan ordning. Adjungerade ledamöter och ev. inbjudna gäster har inte rösträtt. För beslut i styrelsen krävs att minst fyra ledamöter röstar för förslaget. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6 Avgifter

mom. 1 Avgift till föreningen

Medlem erlägger senast den 1 mars den föregående år beslutade avgiften. Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan.

mom. 2 Avgift till förbundet och distriktet

Senast den 15 mars varje år erlägger föreningen till distriktet fastställda förbunds- och distriktsavgifter beräknade efter antal medlemmar som vid ingången av kalenderåret var centralt registrerade i föreningen

§ 7 Räkenskapsår och revision

Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.

Föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning ska granskas av de revisorer som valts på årsmötet.

Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna erforderliga handlingar till revisorerna.

Revisionsberättelse ska senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.

§ 8 Valberedning

Valberedningens förslag utsänds med årsmöteshandlingarna. Valberedningen bör bestå av tre eller fem ledamöter men inga ersättare.

§ 9 Hedersmedlemskap/Utmärkelser

Hedersmedlemskap kan av årsmötet tilldelas särskilt förtjänt medlem i föreningen.

Styrelsen bestämmer om hedersmedlemskap ska följas av särskilda förmåner. Minnesgåva kan tilldelas den som genom betydelsefulla insatser inom föreningen under minst fem år gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

§ 10 Stadgeändring

Tillägg eller ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid årsmöte. För sådant beslut krävs 2/3 majoritet samt att minst 20 medlemmar biträder förslaget. Förslag till stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 30 kalenderdagar före det års­möte där förslaget önskas behandlat och ska före mötet skickas till SPF Seniorernas Stockholms­distrikt för yttrande.

§ 11 Uteslutning

Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut härom ska fattas av föreningsstyrelsen.

Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift ska avregistreras. Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig.

I beslut om uteslutning ska anges att beslutet kan överklagas hos distriktsstyrelsen på sätt anges i § 12.

§ 12 Överklagande

Medlem kan hos distriktsstyrelsen överklaga beslut av föreningen eller dess styrelse, om medlemmen anser att

• beslutet inte fattats i stadgeenlig ordning

• beslutet står i strid med stadgarna

Skrivelse med överklagandet ska ha inkommit till distriktsstyrelsen inom 30 dagar från den dag medlemmen fått kännedom om beslutet, dock senast 3 månader från den dag beslutet fattades.

Föreningens styrelse har därefter att ompröva beslutet med hänsyn till distrikts­styrelsens yttrande samt att vidta de åtgärder som kan erfordras med anledning av beslutet.

§ 13 Sammanslagning/nedläggning

Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan förening inom SPF Seniorerna ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie och ska biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar. Om upplösning sker ska samtliga handlingar och tillgångar överlämnas till distriktet. Före beslut ska samråd ske med distriktsstyrelsen.

Sker upplösning genom likvidation ska samtliga handlingar och återstående tillgångar överlämnas till distriktet. Sker upplösningen genom fusion går föreningen antingen upp i en annan förening i SPF Seniorerna eller går föreningen jämte annan förening tillsammans upp i en för ändamålet nybildad förening inom SPF Seniorerna.

Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen, den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen.

Publicerades: 15 maj 2018 Uppdaterades: 15 oktober 2020