Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Högsäter den 9.3.2022 i Högsäters Bygdegård

§1. Årsmötet förklarades öppnat och de närvarande hälsades välkomna.
§2. Parentation över avlidna medlemmar under 2021 hölls av veniat Alf Axelsson, Högsäter. 
§3. Till mötesfunktionärer valdes: ordf. Barbro Johansson, sekr. och rösträknare Christina Gustafsson och till justerande valdes Barbro Andersson och Johan Magnusson.
§4. Röstlängd som är synonym med dagens närvarolista fastställdes av årsmötet.
§5. Kallelsen som översänts till medlemmarna och funnits på hemsidan godkändes av årsmötet.
§6. Liggande föredragningslista fastställdes.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.
§8. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för 2021 presenterades och godkändes av årsmötet. Den lades därefter till handlingarna.
§9. Revisionsberättelsen upplästes och lades därmed till handlingarna.
§10. Resultat- och balansräkning för 2021 upplästes och fastställdes av årsmötet.
§11. Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tid räkenskaperna omfattar.
§12. Verksamhetsplan och budgetförslag för 2022 behandlades och godkändes av årsmötet.
§13. Medlemsavgiften för år 2023 beslöts ligga oförändrad på 200 kr per medlem. 
§14. Arvode till styrelse och revisorer utgår inte, reseersättning 18.50/mil vilket godkändes.
§15. Det har inte inkommit några motioner till årsmötet.
§16. Behandling av valberedningens förslag från föreningsstyrelsen. 
a) Till lotteriansvariga i föreningen valdes Barbro Johansson och Rose Magnusson.
b) Till reseansvariga i föreningen valdes Barbro Johansson och Rose Magnusson.
c) Till att ingå i festkommittén valdes Iris Ahlbom, Gunnar Ahlbom, Maj-Britt Johansson, John Johansson, Lasse Johansson, Anita Karlsson, Gunilla Kristensson, Judith Larsson och Raymond Svensson.
d) Till att ingå i telefonkedjan valdes Kerstin Andersson, Britt Carlsson, Christina Gustafsson, Gunni Gustafsson, Karl-Erik Johansson, Mats Johansson, Barbro Larsson, Johan Magnusson, Gunilla Kristensson och Rune Olsson. 
e) Till studieansvariga i vår förening valdes Christina Gustafsson och Marianne Osbäck.
f) Till att vara rekryteringsansvarig för nya medlemmar valdes hela styrelsen.
g) Till friskvårdsombud valdes Inga-Britt Rydholm.
h) Till dataansvarig valdes Kenneth Olsson.
i) Till trafikombud valdes Bengt Melin.
j) Till parkeringsansvariga valdes Roland Kristensson, Karl-Gunnar Rundström och till ersättare valdes Uno Ljunggren och Mats Johansson.
k) Till ansvariga för medlemsregistret valdes Barbro Andersson och Christina Gustafsson.
l) Till ansvariga för hemsidan valdes Eva Olsson och Barbro Johansson.
§17. Vår förening äger rätt att sända fyra ombud till distriktstämman den 9 april i Vänersborg, vilket fastställdes av årsmötet. 
§18. Antal ledamöter i styrelsen fastställdes till elva (11) personer inkl ordförande.
§19. Till ordförande valdes Barbro Johansson, till 1 vice ordf Sven Selstam och till 2 vice ordf valdes Bengt Melin.
§20. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Ulla Bandgren, Johan Magnusson, Rose Magnusson, Bengt Melin samt nyval Barbro Andersson. Redan valda ledamöter för ytterligare ett år är Christina Gustafsson, Bengt Håkansson, Maj-Britt Johansson, Mats Johansson och Sven Selstam.
§21. Till revisorer omvaldes Solveig Johansson och Rune Olsson med Kenneth Olsson som revisorssuppleant. 
§22. Vår förening väljer inte några ledamöter till SPF-kongressen.
§23. Årsmötet nominerade Barbro Johansson, Johan Magnusson och Sven Selstam till ledamöter i KPR (Kommunala pensionsrådet). 
§24. Årsmötet fastställde att fem (5) ledamöter ingår i valberedningen.
§25. Till att ingå i valberedningen valde årsmötet Britt Carlsson som ordförande och Gunnar Ahlbom, Birger Johansson, Eva Olsson och John Teodorsson som övriga ledamöter.
§26. Blommor utdelades till avgående ledamöter, till Alf Axelsson och till Rune Jacobsson som visat bilder och berättat om en resa till Australien.
§27. Årsmötet avslutades.