Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Högsäter den 28/02 2024 i Högsäters Bygdegård

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Högsäter den 28 februari 2024 i Högsäters Bygdegård.

§1. Årsmötet öppnas och alla närvarande hälsas välkomna.

§2. Parentation över avlidna medlemmar hålls av veniat Alf Axelsson, Högsäter.
 
§3. Val av ordförande: Barbro Johansson, sekreterare: Maritta Linder Larsson samt två justerare: Berit Gustafsson och Astrid Olausson.

§4. Fastställande av röstlängd för mötet, vilken är densamma som deltagarlistan.

§5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. Kallelse har legat ute på hemsidan och på Facebook och även stått med i Programmet/verksamhetsplanen. Årsmötet finner att årsmötet har varit behörigt utlyst.

§6. Dagordningen fastställs av årsmötet.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp av Maritta Linder Larsson och  godkänns av årsmötet.

§8. Ekonomisk berättelse läses upp av Barbro Andersson och godkänns av årsmötet.

§9. Revisorernas berättelse läses upp av Rune Olsson. Räkenskaperna är förda med noggrannhet och utan anmärkning varför revisorerna tillstyrker att balans- och resultatsräkning fastställs och att ansvarsfrihet beviljas styrelsen.

§10. Resultat- och balansräkning fastställs av årsmötet.


§11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.


§12.Behandling av verksamhetsplan eller motsvarande inklusive budget. Programmet, tillika verksamhetsplanen fastställs av årsmötet, efter att vissa ändringar i programmet redovisats. Budgeten för 2024 återfinns på balansräkningsdokumentet och fastställs nu av årsmötet.


§13. Fastställande av medlemsavgifter för 2025. Förslaget är 230 kr för 2025, på grund av att förbundet höjer avgiften, vilket årsmötet nu beslutar. Diskussion och redovisning av föreningens ekonomi och hur medlemsavgiften används.

 
§14. Fastställande av arvoden, ersättningar till styrelse och revisorer samt reseersättning.
Beslutas om inga arvoden till styrelsen och  25 kr/mil för längre resor.


§15. Behandling av inkomna motioner samt förslag från förenings, distrikts- eller förbundsstyrelse. Inga motioner har kommit in. Årsmötet beslutar att uppmuntran ska ske med en trivselstund för medlemmar som gjort särskilda insatser under året. .


§16. Fastställande av antal ombud till nästkommande distriktsstämma. Vi har möjlighet att skicka 4 stycken. Årsmötet beslutar att skicka fyra ombud: Barbro Andersson, Barbro Johansson, Maritta Linder Larsson och Bengt Melin.

§17. Fastställande av antal styrelseledamöter: Förslaget att minska antalet från 11 till 9 ledamöter beslutas av årsmötet.

§18. Val av ordförande och vice ordförande. Barbro Johansson väljs till ordförande och Bengt Melin väljs till vice ordförande.

§19. Val av övriga styrelseledamöter på två år: Omval Barbro Andersson,Ulla Bandgren samt nyval Margareta Dalin. Övriga ledamöter är redan valda för ytterligare 1 år.

§20. Val av revisor/-er och ersättare: Rune Olsson och Viola Blomberg väljs till revisorer, Kenneth Olsson väljs som ersättare.

§21. Val av ombud och ersättare till distriktstämma: Barbro Andersson, Barbro Johansson, Maritta Linder Larsson och Bengt Melin. Behövs ersättare väljs någon ur styrelsen. 

§22. Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionsråd (KPR) Barbro Andersson, Barbro Johansson och Bengt Melin. Behövs ersättare väljs någon ur styrelsen.

§23. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen: Årsmötet beslutar om fem.

§24. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen: Britt Carlsson väljs till ordförande, övriga ledamöter Gunnar Ahlbom, Birger Johansson, Eva Olsson och John Teodorsson.

§25. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställande av dagordningen. Inga frågor anmälda.

§26. Val av:


a) Lotteriansvariga: valdes Astrid Olausson och Berit Gustafsson.


b) Till reseansvariga: Barbro Johansson och Maritta Linder Larsson.


c) Festkommittén:Omval Iris Ahlbom, Gunnar Ahlbom, Maj-Britt Johansson, John Johansson, Lasse Johansson, Anita Karlsson, Gunilla Kristensson, Judith Larsson och Raymond Svensson.


d) Telefonkedjan: valdes Kerstin Andersson, Britt Carlsson, Gunni Gustafsson, Karl-Erik Johansson, Mats Johansson, Barbro Larsson, Johan Magnusson, Gunilla Christensson, Bengt Melin och Rune Olsson.
 
e) Studieansvariga: hela styrelsen.

f) Rekryteringsansvariga: hela styrelsen.

g) Dataansvarig: Kenneth Olsson.

h) Trafikombud: Bengt Melin.

i) Parkeringsansvariga: Karl-Gunnar Rundström och John Teodorsson. Ersättare är Uno Ljunggren och Mats Johansson.

j) Medlemsregistret: Barbro Andersson och Bengt Melin.

k) Hemsidan: Barbro Andersson och Maritta Linder Larsson. FaceBook administratör är Eva Olsson.

§27. Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse och alla som bidragit på olika sätt under året! Avtackning sker av Rose och Johan Magnusson, Roland Christensson samt Bengt Håkansson.