Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Högsäter den 22 02 2023 i Högsäters Bygdegård

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Högsäter den 22 februari 2023 i Högsäters Bygdegård.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och de närvarande hälsades välkomna.

§2. Parentation över avlidna medlemmar under 2022 hölls av veniat Alf Axelsson, Högsäter.
 
§3. Till mötesfunktionärer valdes: ordf. Barbro Johansson, sekr. och rösträknare Christina Gustafsson och till justerande valdes Mia Ullestad och Lennart Åkerström.

§4. Röstlängd som är synonym med dagens närvarolista fastställdes av årsmötet.

§5. Kallelsen som översänts till medlemmarna och funnits på föreningens hemsida godkändes av årsmötet.

§6. Liggande föredragningslista fastställdes.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för 2022 presenterades och godkändes av årsmötet. Den lades därefter till handlingarna.

§9. Revisionsberättelsen upplästes och lades därmed till handlingarna.


§10. Resultat- och balansräkning för 2022 upplästes och fastställdes av årsmötet.

§11. Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tid räkenskaperna omfattar.


§12. Verksamhetsplan och budgetförslag för 2022 behandlades och godkändes av årsmötet.


§13. Medlemsavgiften för år 2024 beslöts ligga oförändrad på 200 kr per medlem.

 
§14. Arvode till styrelse och revisorer utgår inte, reseersättning 25.00/mil fastställdes av årsmötet.


§15. Det har inte inkommit några motioner till årsmötet.


§16. Behandling av valberedningens förslag från föreningsstyrelsen.
 
a) Till lotteriansvariga i föreningen valdes Barbro Johansson och Rose Magnusson.


b) Till reseansvariga i föreningen valdes Barbro Johansson och Rose Magnusson.


c) Till att ingå i festkommittén valdes Iris Ahlbom, Gunnar Ahlbom, Maj-Britt Johansson, John Johansson, Lasse Johansson, Anita Karlsson, Gunilla Kristensson, Judith Larsson och Raymond Svensson.


d) Till att ingå i telefonkedjan valdes Kerstin Andersson, Britt Carlsson, Christina Gustafsson, Gunni Gustafsson, Karl-Erik Johansson, Mats Johansson, Barbro Larsson, Johan Magnusson, Gunilla Kristensson och Rune Olsson.
 
e) Till studieansvariga i vår förening valdes Christina Gustafsson och Marianne Osbäck.

f) Till att vara rekryteringsansvarig för nya medlemmar valdes hela styrelsen.

g) Till friskvårdsombud valdes Inga-Britt Rydholm.

h) Till dataansvarig valdes Kenneth Olsson.

i) Till trafikombud valdes Bengt Melin.

j) Till parkeringsansvariga valdes Roland Kristensson, Karl-Gunnar Rundström och till ersättare valdes Uno Ljunggren och John Teodorsson.

k) Till ansvariga för medlemsregistret valdes Barbro Andersson.


l) Till ansvariga för hemsidan valdes Barbro Johansson.

§17. Vår förening äger rätt att sända fyra ombud till distriktstämman den 9 april i Vänersborg, vilket fastställdes av årsmötet.
 
§18. Antal ledamöter i styrelsen fastställdes till elva (11) personer inkl ordförande.


§19. Till ordförande valdes Barbro Johansson.

§20. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Christina Gustafsson, Bengt Håkansson, MajBritt Johansson, Mats Johansson och nyval av Maritta Linder Larsson. Redan valda ledamöter för ytterligare ett år är Barbro Andersson, Ulla Bandgren, Johan Magnusson, Rose Magnusson och Bengt Melin.


§21. Till revisorer omvaldes Solveig Johansson och Rune Olsson med Kenneth Olsson som revisorssuppleant.

 
§22. Vår förening väljer inte några ledamöter till SPF-kongressen.

§23. Årsmötet nominerade Barbro Johansson, Johan Magnusson och Bengt Melin till ledamöter i KPR (Kommunala pensionsrådet).
 
§24. Årsmötet fastställde att fem (5) ledamöter ingår i valberedningen.

§25. Till att ingå i valberedningen valde årsmötet Britt Carlsson som ordförande och Gunnar Ahlbom, Birger Johansson, Eva Olsson och John Teodorsson som övriga ledamöter.

§26. Åsmötet beslöt höja entréavgiften vid månadsträffar från 50 kr till 100 kr.

§27. Medlemmar som gjort särskilda insatser i föreningen kommer att premieras med inbjudan till en trivselsammankomst.

§28. Årsmötet avslutades.