Årsmötet 26 augusti 2021

Dags igen för årsmöte. Äntligen, kan man säga, eftersom vi på grund av pandemin först nu kan träffas på riktigt. Hjärtligt välkomna!

SPF Seniorerna, Gnistan ,Kalix.

Årsmöte 2021 08 26.
Mötets öppnande. Parentation.
Föredragningslista.
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
4. Mötets behöriga utlysning.
5. Förslag till dagordning.
6. Verksamhetsberättelse 2020.
7. Resultat och balansräkning 2020.
8. Revisionsberättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelse.
10. Kostnadsersättning för styrelse och funktionärer 2021.
11. Motioner.
12. Budget 2021. Verksamhetsplan 2021.
13. Årsavgiften.
14.Antal ledamöter i styrelsen.
15. Val av ordförande för 2021.